SZENT GÁBOR
Bélyeggyűjtő Egyesület
a Szent Gábor Világszövetség tagja

CHRISTO DOMINO SERVIAM !
Az Úr Krisztusnak szolgálok !

Üdvözöljük látogatóinkat!
Szent Gábor bélyegeken
A bélyegkiadásokról
Egyesületünk történetéből
A Weltbund Gabriel története
Tagjaink gyűjteményeiből
Könyvek, füzetek
Kapcsolódó anyagok
 


Dr. Gyürki László:
Az Ószövetségi Szentírás bélyegen

Gyermekkorom óta gyűjtöm a bélyeget. Először mindent, később inkább a vallásos jellegűeket, majd amikor már nagyobb mennyiség volt, kezdtem rendszerezni a biblikus jellegűeket. Így állt össze először egy Újszövetségi gyűjtemény (amely könnyebb volt), majd később az Ószövetségi rész is. Sokkal nehezebb volt Pál apostol útjait és tanítását követni bélyegen, de ebből is egy nagyon szép gyűjtemény jött össze. Sokat segített a gyűjtemény bővítésénél egy izraeli gyűjtőtárs, valamint egy Gelsenkirchen-i gyűjtő kiállítása egy biblikus kongresszuson a Biblia irodalomtörténeti gyűjteményéről. Az Ószövetségi gyűjteményt szeretném röviden bemutatni.

Az Ószövetségi gyűjtemény a "Könyvek könyve" bélyegzéssel indul, majd elsőnapi bélyegzésen látható Gutemberg Bibliája. Bibliai archeológiát mutat Jeruzsálemről a Madaba mozaik, Jeruzsálem négy kapuja, a Nyugati falnál végzett ásatások.
Ezután az Ószövetségi Szentírás hármas felosztását követi a gyűjtemény: törvény - próféták - írások.

Az őstörténetből (Ter 1-11) a világ teremtése, az ember teremtése, a bűnbeesés, vízözön, bábeli torony látható. A pátriárkák történetéből Ábrahámról carte maximum, elsőnapi bélyegzés, Izsák, Jákob, József szerepelnek. A kivonulás eseményeit Mózes nyitja meg elsőnapi bélyegzéssel. Izrael 12 törzse szelvényes felirattal, majd Marc Chagall üvegablakai. Ezután a kivonulás és húsvét következik öt bélyegen, a kivonulás fáraója elsőnapi bélyegzéssel. A pusztai vándorlás, a szövetségkötés bélyegen és bélyegzéssel, a szent sátor hat bélyegen és elsőnapi bélyegzéssel. A szent sátorhoz kapcsolódnak az ünnepekről szóló bélyegek: húsvét, sátoros ünnep, pünkösd, templomavatás ünnepe a hanukka, az engesztelés napja.

A következő rész a honfoglalás és a bírák történetét mutatja be: Józsue, majd az egyes bírák Sámuel bíróval és prófétával. Izrael története a királyok korával folytatódik: Saul király egy ajánlott levélen, majd Dávid király. Őseit, majd életéből vett jelenetet két magyar blokkon, utódját, Salamont hét bélyegen, elsőnapi bélyegzésen mutatja a gyűjtemény. A királyok idejében működött Illés próféta: bélyegen és bélyegzésen láthatjuk.

Nem lehet a szorosan vett történeti könyvek közé sorolni Tóbiás, Judit, Eszter könyvét, de a Szentírásban ott szerepelnek. Mindegyiket mutatja egy-egy bélyeg. Nehemiással kapcsolatos bélyeg a fogságból való visszatérés utáni időre utal, míg a Makkabeusok könyve már az Újszövetség határára vezet el: két bélyegzés és egy bélyeg állítja ezt elénk.

A Biblia következő nagy szakasza a próféták könyveit tartalmazza: a négy nagy prófétát és a tizenkét kis prófétát. Izajás könyvét a szakemberek három korszakra osztják fel. Az első részben találhatók az ismert messiási jövendölések az örök béke korszakáról, a második a könyv 40-55 fejezetéből tartalmaz szövegeket. Jeremiás könyvéből hat bélyeg, Ezekieléből elsőnapi bélyegzés és három bélyeg látható. Ámosz könyvéből egy tábori levelezőlapon olvasható Damaszkusz ellen mondott beszéde és egy bélyegen jövendölése. Ozeás prófétát egy színes ablakról vett elsőnapi bélyegzés jeleníti meg. Mikeás elsőnapi bélyegzés és két bélyeg, Joel könyvéből Michelangelo festménye látható. Jónás könyvének elbeszélését három bélyegen láthatjuk, majd Zakariás könyve elsőnapi bélyegzésen és egy bélyegen szerepel.

A Biblia harmadik nagy gyűjteménye az "Írások", vagy "Tanító könyvek" néven ismert. Itt szövegek találhatók az egyes könyvekből. A Példabeszédek könyvéből hat bélyeg és egy levél, Jób könyvéből szintén egy levél és egy bélyeg. Az Énekek Énekéből hét bélyeg szerepel. Jelentős helyet foglal el a Bibliában a zsoltárok könyve, amelynek mind a héber, mind a keresztény liturgiában fontos szerepe van. Zsoltárokból vett szövegek szerepelnek a bélyegeken, valamint bibliai hangszerek, amelyeken előadták ezeket a költeményeket.

A gyűjtemény segítségével végig lehet lapozni az egész Bibliát, és közelebb jutunk az emberiség ezen ősi könyvéhez, amely a keresztény hívek számára pedig Isten kinyilatkoztatott szavát tartalmazza.

VisszaHaza