J

Jahve
a (JHVH)
tetragram kiejtési formája. Pontos kiejtése vitatott.
"Én vagyok, aki vagyok" (Kiv. 3, 14.) Izrael Istenének a neve. JHVH körben, Biblia címlapon 1985. Misztótfalusi Biblia 2,- Ft

Jajce
A várost Mátyás király 1463-ban visszafoglalja a töröktõl. 1528-ig a magyar végvár-rendszerhez tartozik. 1878-ig török uralom. Ekkor osztrák-magyar csapatok foglalják el. 1918-tól Jugoszlávia része.Pliva vízesés, városlátkép. 1973. Csontváry 4,- Ft

Jakab, idõsebb, szent, apostol.
Ünn
.: július 25. A július Szt.Jakab hava.
János apostol testvére, Zebedeus fia. (Mk.15,40.) Kr. u. 44-ben vértanú lett. ApCsel. 12, 2. Egy apokrif Jakab õsevangéliumot tulajdonítanak neki. Innen származik az Anna név, mint Szûz Mária anyja.
Eleinte könyvtekerccsel ábrázolták. 2006. Szent Korona blokk.
Szobra:
A XIV.szd-tól a compostellai zarándoklatok hatására vándorbottal és kagylóval. Úrkoporsón 1980. Garamszentbenedek 1,- / 3,- Ft; Vác, székes-egyház homlokzatán 1969. Dunakanyar 40 fill.;
Ják, kapu feletti boltozatban levõ apostolszobrok között 2000.Vallástörténet 30,- Ft. 2005. Párhuzamok 110,-Ft
Szeged
, dóm homlokzati apostol mozaik képek között.
Koronázási palást apostolképei között,2000. HUNPHILEX blokk;
2006. Szt. Korona blokk 100,- Ft;
2007. Szent Korona zománclemezei blokk szegélyen.t Jakab templom Árpádházi Szent Erzsébet mellékoltárkép 2000. Millenium blokk. 2007. Szent Erzsébet sor
Torun, látkép. 1973. Kopernikusz 3,-Ft szelvényen.
Jakab kápolna Sopron látképén. 1974 AEROFILA 2,- Ft; 1977. Sopron, szelvényes 1,- Ft;
Óbuda-Újlak 1770-ig Szentjakabfalva.
Santiago (Szentjakab) felírat, Chile fõvárosa, háttértérképen 1966. Labdarúgó 2,50 Ft

Jakab, ifjabb szent, apostol. Ünn.: május 3.
Alfeus fia (Mk. 3, 18.). Működési területéről eltérő hagyományok maradtak fent. Annyiban egyeznek, hogy vértanú lett.
Úrkoporsó takart részén. 1980. Garamszentbenedek 1,-Ft.
Apostolszobrok közt:
Kapun. Porta speciosa, 1996.  Pannonhalma 17,- Ft
Ják,  2000 Vallástörténet 30.- Ft. 2005. Párhuzamok 110.- Ft.
Arcképe, férfi tanulmányfej felirattal 1968. Festmények 60 fill. Szeged, dóm homlokzati apostol mozaik képek között. Koronázói paláston helyette a Szent Júdás levél írója szerepel.

január
az év elsõ
hónapja. Nevét Itália legõsibb istenségétõl kapta. Janus valószínûleg Nap és fény istenség volt.
Elseje az év kezdõnapja a Gergely-naptárban.
Január 1. naptárrészlet 1963. Újév 20 fill.
Magyar névváltozat Boldogasszony hava .
Feliratban: MDXC Bódog aßßony hauanac 10. napján
1990. Károli Biblia 8,-Ft. szelvényen.

Janus Pannonius (1432-1472), Csezmicei János.
A nagybátyja, Vitéz János taníttatja. 1459-tõl pécsi püspök. Jelentős könyvtárat létesít. 1465-ben II. Pál pápától a pozsonyi egyetem alapításához szükséges felhatalmazást õ hozta el. Humanista, latinul írt művei a valóságos földi életről, döntően hatottak a magyar irodalom fejlődésére. Szkítákkal kapcsolatos írásai révén a magyarság szittya eredete hagyományossá vált. Verseit Mátyás király gyűjtette össze a Corvinák gazdagítására.
Két oldalán oszloprajzolatú keretben arcképe, neve.
A. Mantegna festmény. 1972, 1.- Ft.
Fej szobra, Rétfalvi Sándor alkotása. 2010 Pécs belföld.

Japán
Fujijama a Szent Hegy / Föld, naposzlop, béke harangláb.
1970 EXPO 2.-Ft./ 3.- Ft.

jácint

 • A mennyei Jeruzsálem 11. alapköve. Igen ritka, vörös vagy vörösbarna színû.
 • A liliomfélék családjához tartozó, illatos virágú hagymás növény 1963. Bélyegnap
 • Kódexekben az arany bíborkék jácint szín alapon a Megváltó feltámadásának egyik szimbóluma.
  "A" iníciálé 1970 Korvinák sorozat 1,-Ft

Ják
Szent György bencés apátsági templom. 1256-ban szentelik fel. Szentmargittai faragott kõbõl épült. Nyugati homlokzatát toronypár és bélletes kapu ékesíti. A kapu feletti boltozatokban Krisztus és a 12 apostol szobrát helyezték el. A fõpárkány madárdíszes. A szobrok és a díszek francia hatást mutatnak. 1967. Idegenforgalmi év, apró motívum 1,- Ft
2000. Vallástörténet 30,- Ft; 2005. Párhuzamok 110,- Ft
IV. Béla
a jáki Szent György templomból 1986. Arcképcsarnok 6,- Ft

Jákob (Izrael)
ÓSz. Izsák pátriárka fia. Ünn.: febr. 5.
Álma után mondta: "Milyen félelmetes ez a hely, valóban itt van az Isten háza és itt van az ég kapuja." 1M. 28,17.
Õ kapja az Izrael nevet az angyaltól. 1M 32,29.
Tizenkét fia lett Izrael törzseinek az őse.
Langetti: József álmát magyarázza Jákóbnak.
1970. Festmény 60 fill.

János héber Johanan
János, Alamizsnás Szent
János, Aranyszájú Szent
János, Keresztelõ Szent
János, Nepomuki Szent

János apostol, szent (15. - 100. körül) a negyedik evangélium, három levél és a Jelenések könyvének szerzõje. Zebedeus fia,
id. Jakab testvére. Ünn.:dec.27. Ábrázolása: könyv, sas, kehely. Az egyház oszlopai közé számított (Gal. 2, 9.)
Feliratban János 15,1-8 és 12,24-26. 1939. Protestáns 6 fill.
Szent János evangélista felirat, félalakos kép kehellyel 1969. Festmények 40 fill.
Jobb felsõ sarokban, Szigetcsép. 1975. Ikon 40.fill.;
János, Péter,Pál, Máté 1979. Dürer 5,- Ft
Garamszentbenedek 1980 Úrkoporsó 1.- Ft.
Keresztfa alatt 1987 Mátyás kálvária blokk, 1994 Húsvét 12,- Ft
Vác, szobra a dóm homlokzatán 1969 Dunakanyar 40 fill.
Ják, kapu feletti boltozatban levõ apostolszobrok között; 2000.Vallástörténet 30,- Ft. 2005 Párhuzamok 110.- Ft.
Szeged, dóm homlokzati apostol mozaik képek között.
Koronázási palást hímzett apostol-képei között, 2000. HUNPHILEX blokk
SCS. IOHS, felirat. János apostol könyvvel 2006. Szent Korona blokk
Templom:
Eger, Szent János székesegyház, Hufnágel metszet 1972. Borverseny 1,- Ft, 2001. Ifjúságért 60,- Ft; Szent István szobor a székesegyház pillérromján 1961 Várak 4,- Ft;
Torun látkép. 1973. Kopernikusz szelvényen 3,-Ft.
Budavár. Török idõ után 1686. helyreállították a budavári Mária Magdolna templomot, és Szent János tiszteletére szentelték. 1945-ben újra elpusztul. Ma csak a tornya áll.
1970. Évforduló blokk.
Sopron, johannita templom 1630-ig.Várostorony mellett.
1999 Borvidékek 27.- Ft.
Felka 1973. Festmények sor és blokk.

János-hegy
Elnevezése Szobieszky János lengyel királyról, aki 1686-ban itt táborozott seregével.
1964. Hidak blokk
1970. Évforduló blokk
2010 Erzsébet kilátó 400.- Ft.

János pápák
I. János
, szent, vértanu (523-526). Ünn.: máj.18. Bevezeti a ma is használt Kr.e. és Kr.u. keresztény idõszámítást.
II. János (533-535) az elsõ névcserés pápa
XII. János (955-963) Lech mezei csata gyõzelméért I. Ottót császárrá koronázza.
XIII. János (965-972) A harangoknak nevet adnak és megáldják.
XIV. János (983-984) óta folyamatos névcsere
XV. János (985-996) Õ végzett elõször szenttéavatási szertartást, mégpedig Ulrich augsburgi püspököt avatta szentté.
XVIII. János (1003-1009) Szent István és Gizella palástot küldtek neki.
XXII. János (1316-1334) bevezeti a Szentháromság ünnepet.
XXIII. János (1958-1963) IOANNIS pp. II. János Pál pápa boldoggá,
Ferenc Pápa szentté avatta. 2014 ápr. 27  blokk

II. János Pál (1978-2005) pápa, szent. Ünn.: okt. 22.
IOANNIS PAULI. Karol Woytila.
Lelkipásztori körútján, amelyet mint krakkói érsek végzett a 70-es évek elején, felkeresi Nyírbátort. 1979. Városok 1,- Ft
Fõpapok között a kápolna felszentelésénél 1982 Vatikáni kápolna II. János Pál pápa saját címere: Kereszt és nagy M betű (Mária) pápai címerre helyezve,1991 Mária kegyhelyek
Pileolusos mellkép, blokkszegélyen pápai címer és Esztergom képe 1991 Pápalátogatás blokk
Félalakos képe blokkszegélyen 2004 Máriazell blokk
II.János Pál felirat. A pápa mitrával, jobbjával áldást oszt, baljában ferula, a feszületben végzõdõ vesszõ, öltözete korális ruházat, alba, kazula, pallium. Balról a Vatikán tiarás és 2 kulcsos címerére helyezett kék alapszínû pajzs, arany kereszt és M betû jelvényekkel. Alattuk vatikáni színekkel sárga (arany) fehér (ezüst) zászló. "Pápa 1978-2005" felirattal. Jobboldalon "Karol Woytila 1920. május 18 - 2005.április 2" szöveg. Blokk szegélyen "In memoriam" szalagfelirat. Blokk szegélyen balról "Hõsök tere 1991.augusztus 20" dátum és a szentmise oltára az asszisztenciával. Az oltár tiroli feszülete kiemelkedik. Jobbról "Pannonhalma 1996.szeptember 6" dátum. A pápa és belsõ kolostor rész. 2005. In memoriam II.János Pál pápa blokk.
II. János Pál boldoggá avatta Apor Vilmos püspököt, IV. Károly királyt, Batthyány-Strattmann László orvost.
Hedvig, (Jadwiga) királynőt szentté avatta.
XVI. Benedek pápa boldoggá, Ferenc pápa szentté avatta.
2014.
blokk

János Zsigmond (1540-1571).
Szapolyai János és Jagello Izabella fia. Csecsemõ korában királlyá koronázták, mint "választott királyt" a szintén megkoronázott Habsburg uralkodó ellenében. Az erdélyi fejedelemség kialakulását eredményezte a vitatott jogállása. Miután 1570-ben lemondott a királyi címrõl, a Habsburg uralkodó elismerte az erdélyi fejedelemséget.
Arckép, név 2007. Országgyûlések 210,-Ft.

jáspis
A mennyei Jeruzsálem elsõ alapköve.

jászol
Jézust születése után jászolba (patné) fektették.
Ennek egyik fele sziklába vájt, a másik fele hozzáépített.
Az angyal szava szerint az újszülött Üdvözítõ jele.Lk. 2,10.
Jézus születése, Betlehem, képtipusokon
az ikonográfia szabályai szerint középen áll.
Minta: 2008. Karácsony 70,-Ft

játék
a testi és szellemi erõk olyan kifejtése, amelynek indító oka a tevékenységbõl származó öröm.Hellén hatásra
a sportjátékok gyõzteseit koszorúval jutalmazták 1Kor. 9, 25.
Olimpiai érmesek 1965, 1969
Válogatás:
Modellezés 1941 Repülõ alap 10 fill., 1951 Gyermek 40 fill.
Legények lovon 1979 Állatfestmények 1,- Ft

Jedlik Ányos (1800-1895)
O.S. B. (bencés szerzetes), a dinamó feltalálója. 1839-tõl természettudományos tárgyakat tanított a pesti egyetemen. Egyik alapítója a Természettudományos Társaságnak. 1848-as hazafias magatartása miatt 1858-ig nem igazolták. Sok és jelentõs találmánya révén a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Ezek egyike a dinamó-elektromos elv. Találmányaira a bélyegábrák szintén utalnak. Arckép, név 1954 Tudósok 12 fill. 2000 Jeles magyarok 40.-Ft.
Egyidejûleg Szlovákia is adott ki Jedlik Ányos bélyeget.

jel
az a megismert valóság, amely másik ismeretre vezet. Többek közt, mint betûk, számok, címerek, zászlók.
Minden földi jelenségnek lehet jel tartalma. A jel tartalma változhat, feledésbe merülhet.
ÚSZ: Kereszt jel: "aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét", (Mt. 24, 3.)

Jelenések könyve, Jel. , görög Apokalipsys.
János evangélista által Patmos szigetén írt látomások. Az Újszövetség záró könyve. Igen sok jelkép származási helye. Isten Báránya, Alfa és Omega, Mennyei Jeruzsálem, drágakövek, Isten angyalai körében.

jelmondat, francia devise

 • Célt vagy életfelfogást tömören kifejezõ jelmondat.
 • Elõször a címerek díszei között jelent meg
  Válogatás: Református egyház és Debrecen címerében,
  " Az Isten velünk" 1939 Templomok 32 fill. 1943 40 fill.
  "Domine dirige nos" 1980 London szelvényes 3.- Ft.
 • Didon sport jelmondata,"citius, altius, fortius"
  1994 NOB 19.- Ft.
 • Rendezvény. "Krisztus Európa reménye"
  2004 Máriacell blokk

Jeremiás, 2. nagypróféta.
Hímzett képe a koronázói paláston. 2000. HUNPHILEX blokk.

Jeruzsálem (Urusalim)
"Isten békéjének városa". Dávid király 3000 éve tette meg Izrael és a kultusz központjának.
A Jelenések könyve az eljövendő mennyei Jeruzsálemről ír.
Jézus találkozása a jeruzsálemi asszonyokkal. Kersztút VIII.stáció 2014 Húsvét ívsor

Jeruzsálem hegy - Veszprém
A Szent István viadukt mögött 1955 Közlekedés 80 fill.
A Veszprém bélyeg bal alsó részén 1973 Városok 20,- Ft.
Itt fedezte fel Laczkó Dezsõ piarista geológus a Placochelis placodonta õsteknõst 1969 Földtani Intézet 4,- Ft

Jessze héber Izáj,
Jahve embere. Dávid király atyja. (1Sám. 16, 18.) Ünn.: dec. 29. A Messiás Izáj törzsökébõl kélt vesszõ. (Iz. 11, 1.)
Jessze oltár 1987 Gyöngyöspata szelvényes 4,- Ft

Jezsuita rend
Societas Jesu, S. J., Jézus társasága. 1540-ben alapította Loyolai Szent Ignác. Elsõ társai közé tartozott Xavéri Szt. Ferenc.
Esztergom vízivárosi kéttornyú Loyolai Szt. Ignác templom
1973. Városok 4,- Ft, 1991 Pápalátogatás blokkszegély, Háttérben 2001. Duna-híd
Pázmány Péter bíboros, egyetem alapító 1935, 1985
Suarez teológus a népfelség elv kidolgozója
1972 Alkotmány 5,- Ft
A pécsi dzsámi és Kálvária kezelõi a török idõk után.
A budavári templom kezelõi a török idõk után.
Légi felvételrõl a jezsuita lépcsõ és az egykori kollégium
1959 Repülõ 20,- Ft
Székesfehérvár, építõi és gondozói a jelenlegi Nagyboldogasszony templomnak. 2013 blokk.
Pesti Jézus Szíve templom, Úti Boldogasszony kép
2009 Karácsony 75.- Ft.

Jahve
Misztótfalusi Biblia
1985. 
 2,- Ft
Jajce
1973. Csontváry 4,- Ft

Szent Korona blokk
2006. 100,- Ft
Garamszentbenedek
1980. 3,- Ft
Jakab, idõsebb


Pannonhalma
1996.
 17,- Ft
Festmények
1968. 60 fill.
Jakab, ifjabb

1963. Bélyegnap 2+1,- Ft
január

1972, 1.- Ft.
2010 Pécs belföld
Janus Pannonius

Japán
1970 EXPO 2.-Ft./ 3.- Ft.

1963. Bélyegnap 2+1,- Ft
1970. Bélyegnap 1,- Ft
jácint

Idegenforgalmi év
1967. 1,- Ft
Vallástörténet
2000.  30,- Ft
Ják

Ják
Párhuzamok
2005.  110,- Ft
Jákob
1970. Festmény 60 fill.

Festmények
1969.  40 fill.
1979. Dürer 5,- Ft
János apostol

János apostol
2006. Szent Korona blokk
János-hegy
Erzsébet kilátó
2010 400.- Ft

Idegenforgalmi év
1967. 1,- Ft
Mária kegyhelyek
1991.  12,- Ft
1991 Pápalátogatás blokk
2004 Máriazell
blokkrészlet
2005. In memoriam
II.János Pál pápa blokk
II. János Pál

János Zsigmond
Országgyûlések
2007.  210,-Ft
jászol
2008. Karácsony 70,-Ft

1954. Tudósok 12 fill.
Jeles magyarok
2000. 40.-Ft
Jedlik Ányos

1943 Templomok 40 fill.
London szelvényes
1980 3.- Ft
jelmondat

1955 Közlekedés 80 fill.
1973 Városok 20,- Ft
Jeruzsálem-hegy

Jeruzsálem-hegy
1969 Földtani Intézet 4 Ft
jégmadár
1990. Védett madarak 3 Ft


jégmadár

Alcedo atthis ispida. Szimbolikus magyarázatokkal a keresztény művészetben is ábrázolták.
Minta: 1990. Védett madarak 3.- Ft.

Jézus (Kr.e. 7 - Kr.u. 26.)

 • Az Úr angyala közli Józseffel
  "…akit Jézusnak nevezel el, mert õ szabadítja meg népét bűneitől." Mt. 1,21.
 • Jézus életét a művészek képtípusokban ábrázolják.
  • Jézus.
   Jézus születése, Betlehem.
   Menekülés Egyiptomba
  • Názáreti Jézus. Názáretben élt a Szent Család, itt nõtt fel Jézus.
  • Krisztus Jézus. A Fölkent. ApCsel. 12,38.
   Nyilvános működése.
  • Megváltó Jézus. Redemptor. Szenvedése és kereszthalála.
   Elfogatása után a főpap házánál megkötözve őrzik.
   Golgota képtípus. Keresztre feszítik. Pieta.
   Keresztfeliratban a zsidók királyának nevezik.
   Halotti leple, a Turini lepel.
   Sírjához õrséget állítottak.
  • Üdvözítő Jézus. Salvator.
   Feltámadás, harmadnapra feltámadt.
  • Úr Jézus
   Urunk Mennybemenetele
   Maiestas Domini, az Úr fölsége;
   Pantokrator, a Mindenség Ura.
 • Szimbólumai: kereszt, Nap, Jézus neve, Isten Báránya.
  Tisztelete a mûvészetekben festményeken, szobrokon, dombor-mûveken. Tiszteletéhez hozzátartozik, hogy alakját sok kedves történettel vették körül. Ilyen Szent Kristóf története, vagy a ~Krisztus rózsa legendája.
 • Jézus gyermekként a különféle Mária képtípusokon szerepel legtöbbször. Patrona Hungariae, Hodegetria, Mária mutatja az igazi utat, Mária a gyermekkel, Kegyképek.

Jézus feltámadása

 • A feltámadás bizonyítja váltságunk teljessé tételét. Ezzel lett Üdvözítõ Jézus.
 • a keresztén igehirdetés középpontja. Errõl kell tanúságot tenni. Greco festmény stilizálva: a sziklasírból kiszálló feltámadt Krisztus 1998. Húsvét 30,- Ft
 • A Feltámadás első tanúi a Három Mária és az emmauszi tanítványok
 • Kódexekben az arany bíborkék jácint színen, Krisztus feltámadásának szimbóluma.
  "A" iniciale 1970 Corvinák

Jézus nemzetségtáblája
Képtípusa a Jessze-fa, melynek csúcsán Szûz Mária van a kis Jézussal.
1987 Gyöngyöspata szelvényes 4.- Ft.

Jézus neve

 • Ünn.: január 2. Gabriel angyal közli Máriával...Jézusnak fogod elnevezni. Lk. 1,31.
 • IHS monogram. 1938 Eucharisztikus Kongresszus 20 fill.
 • INRI kereszt felírat. Iesus Nasarenus Rex Iudeorum.
 • Mária a kis Jézussal 1970 Festmény 40 fill.
  1996 Karácsony 17.- Ft.
  Jézus születése felirat
  1973 Festmény blokk; 1972 Üvegfestmények 2,50 Ft.
  Mária,vagy Madonna a gyermek Jézussal felirat.
  Karácsony 1984, 1.- Ft. 1992, 15.- Ft. 1999, 32.- Ft
 • Mária,vagy Madonna a gyermekkel feliratok.
  1979 Dürer 40 fill. 1983 Raffaello 2.- Ft./ 2.- Ft
 • XC=Krisztus monogram. Töttös 1975 Ikonok 2,50 Ft
  XP=chi,ro Krisztus 1980 Tihanyi apátság 1Ft; 1968 Balaton 60 fill. 
 • Krisztus születése felirat 1979 Dürer 3.- Ft.
  "Krisztus, Európa reménye" jelmondat 2004 Mariazell blokk szegély
  Krisztus név hímes tojáson. 2013 Húsvét 110.- Ft.
 • "Christus heri, hodie, semper" felirat emblémában
  2000 Templomok ívszegélyen
 • Szent Kristóf, Christophorus, Krisztushordozó 1993 Idõsek éve 17,- Ft.
 • IHC-XC Jézus Krisztus, Grábóc 1975 Ikonok 60 fill.
  IC-XC Pantokrátor 2005 Szent Korona blokk 2012. Hajdúdorog 380,- Ft
 • Úrkoporsó felirat 1980 Garamszentbenedek sorozat
  Úrmutató felirat 1987 Mátyás Kálvária blokkszegélyen
 • Dominus, Úr, latin.
  "Domine, dirige nos". Az Úr vezérel minket. Címer alatti szalagfelirat. 1980. London szelvényes 3,- Ft.
  RövidÍtésben A.D. MXXXVIII. Anno Domini, az Úr 1038. éve.
  1938. Szt. István blokk 50 fill.
  Jubilaeum A.D. 2000 Templomok I. ívszegélyen

Jézus Szíve ünnep. Pünkösd utáni 2. vasárnapot követõ péntek.
Jézus Szíve templomok:
Tokaj 1972. Borvilágverseny 2.- Ft, 1973. Városok 3.- Ft. 1990. Borvidékek 10.- Ft
Paks 1993. Európa 17.- Ft.
Pest, Úti Boldogasszony kép 2009 Karácsony 75.- Ft.

Jézus születése
A Karácsony ünnep képtipusa. "Találtok egy gyermeket pólyába takarva és jászolba fektetve." Lk. 2.
Jézus születése felírat: 1972 Üvegfestmény 2,50 Ft., 1973 Festmény blokk.
Kriszus születése 1979 Dürer 3.-Ft.
Az evangélium szövege alapján egyre bõvült az ábrázolások köre:
Nemzetség táblája - Jessze-fa.
Angyali üdvözlet: Gabriel arkangyal adja hírül születését Máriának.
Éneklõ angyalok a betlehemi pásztoroknak hirdetik a Megváltó Krisztus, az Úr,születését.
Pásztorok tisztességtevése.
Betlehemi csillag
jelzi születését.
Háromkirályok. Bölcsek hódolata. A zsidók királyának tartják.
Menekülés Egyiptomba.

jobb

 • latin melius, a jó középfoka.
  Névben: Melius Juhász Péter 1939 Protestáns 6 fill.
 • latin dexter az ügyesebb, erõsebb kéz.
  Cserkész köszöntésre emelt jobb kéz. 1939 PAX-TING 2 fill. 2012 Cserkész blokk.
 • Szent Jobb. Szent István esküre emelt jobbja az esztergomi bazilika felett 1939 40 fill. 1943 50 fill.k
 • Címerekben kardot tartó jobb kéz.
  1997 Bács-Kiskun megye 27.- Ft
 • Isten, Jézus Krisztus és a szentek felemelt jobbja a természetfeletti erõ és hatalom jele.
  Válogatás: Pantokrátor 2006. Szt.Korona zománcképei 100;Ft; 1997 Szt. Adalbert 80.- Ft.

jobb és baloldal,
a dolgok nézetének két oldala.

 • A Kálvária keresztjei alapvetõen elmélyítették a jobb és a bal ellentét jelképes tartalmát. Jobb és bal lator.
  Az ítéletkor a jók, a juhok jobb, a rosszak, a kosok bal oldalra kerülnek.
 • Ikonográfiában az Angyali üdvözlet képeken az angyal jobbról érkezik. Kálvária ábrázolásokon Mária a feszület jobb oldalán, János apostol a baloldalon látható. Jézus feje a jobb lator fele hajlik.


jobb lator
, emléknapja: márc. 25.
Jézus a kereszten mondta a jobb latornak: "...még ma velem leszel a paradicsomban," Lk. 23, 43. Ez alapján a népképzelet gazdag legendakört vont alakjához.
Egy IV. sz.-i apokrif evangélium a nevét is tudni véli: Dizmász.
A barokk korban erõsödik fel az oltalmazó patrónus képe.
A kultusz 1688-ban a mai Szlovénia területérõl indul ki.
1740-tõl Dizmász oltár a váci piarista, 1768-tól Dizmász kép a budai Szent Anna templomban.
A jobb lator Jézus mellett a kereszten.

Golgota 1994 Húsvét 12,- Ft

jogar
Magyar Millennium
2000. 28.-Ft.
jobb lator
1994 Húsvét 14.-Ft.

jog
Az, ami mindenkinek sajátjaként kijár.
Jogtudományban mindenkire érvényes magatartás.
Emberi jogok: 1979. 1991. 2000.
ÓSZ. Tételes elõírások.
ÚSZ. Mérték a szeretet parancsa.

jogar
a buzogányból lett hatalmi jelvény.
A magyar koronázási ékszerek legrégebbi darabja. Válogatás:
Koronázási ékszerek között 1926, 1939, 1978
Madonna kezében 1921, 1938, 1939,
Szent István kezében 1938
Mátyás király kezében 1990
Fejér megye címerében 1997. Megyecímerek.
A "Magyar Millennium" egyik emblémája 2000. 30,- Ft, 28,- Ft, 2001. 28,- Ft
 
Magyar Millennium
2000. 28.-Ft.
1997. Megyecímerek

Jó Pásztor Anyja
Mária ünnep. Május elsõ vasárnapja.

Jó szerencsérõl nevezett Szûz Mária
Beata Virgo Maria de Bona Fortuna. A celli Boldogasszony Koptik Odó apáttól származó neve.
Celldömölk, Szûz Mária neve templom 1991 Mária kegyhelyek 12.- Ft.

Jóel, kispróféta.
Koronázói paláston 2000 HUNFILEX blokk, 2008 Szent Korona zománclemezei blokkszegély

Jókai Mór (1825-1904)
Jelentős író és közéleti személy. Szent István rend lovagja 1925, 1954. emlék bélyegkiadások

Jónás, kispróféta.
Koronázói paláston 2000 HUNFILEX blokk

Jósika Miklós (1794-1865) báró, politikus,. író.
A magyar történelmi regényírás megteremtõje. 1994. Irodalmunk nagyjai 19,- Ft.

József egyiptomi,
Jákob fia. Ünn. dec.11. Langetti: József álmát magyarázza (1M. 37, 5.) 1970 Festmény 60 fill.


József
, szent, ács.
Jézus gondviselõ apja. Ünn.: március 19.
Az ünnepet a X. században említik elõször. Hivatalosan IV. Sixtus pápa rendelte el.
május 1. XX.szd. a munkásság védõszentje, a Munkás Szt József. Az ünnepet XII. Pius pápa vezette be.
Szent Család képek szereplõje. Karácsony 1997. 20,- Ft, 2008 70.- Ft, 2011.115.- Ft.
Pásztorok hódolata 1943. Karácsony 20 fill.
Bronzíno festményen, Karácsony 1998. 20.- Ft,1999. 24.- Ft. Sötétzöld palástban 2007. Karácsony 62,-Ft.
Krisztus születése 1979. Dürer 3,- Ft 2000. Karácsony 34.- Ft.
Háromkirályok Karácsony 1996. 24.- Ft, 1997. 27,- Ft
2011. 90,- Ft
Menekülés Egyiptomba 1972 Üvegfestmény 1,- Ft,
1984 Festmény blokk, 1989. Karácsony 3,- Ft,
1994. Karácsony 35,- Ft
Betlehem Karácsony 2002. 38,- Ft, 2004. 48,- Ft
Mária kútjánál barna ruhában vizet önt 1973 Csontváry 60 fill.
Vác, dóm timpanon szobrok között. 1969. Dunakanyar 40 fill.
Templom:
Kiskõrös 1997 Borvidék 27.- Ft.

József Attila (1905-1937) zsoltárfordító, költõ.
Arckép, név 1947 4,- Ft, 1955 2,- Ft, 1980 1,- Ft

Józsue
A Józsue könyv fõszereplõje. Kalebbel együtt szõlõfürtöt visznek.
Baranya megye címere, 1997. Megyecímerek 27.- Ft.
1984 Zsidó mûvészet 6.- Ft.

jubileum lat. jubileo, ujjong szóból, ujjongás.
Valamely esemény 25,50,100. stb. évfordulóján tartott örömünnep. Ezeréves a millenium, kétezer éves a bimillenium.
Jubileumi év az Egyházban kegyelmi idõ.
Krisztus születésének emlékére elsõ ízben 1300-ban hirdették meg, színhelye Róma. Mai korban 25 évenként hirdetik meg. 1450-ben Hunyadi János és Janus Pannonius,
1475-ben Mátyás király eredményesen kérte a pápától, hogy a jubileumi búcsúkat hazánkban is el lehessen nyerni.

Jubileumi Szent Év
Szent István halálának 900. évfordulója alkalmából.
"Szent István király jubileumi évében" felírat 1938 ORBÉK blokk.
"Szent István Emlékév" felírat 1938 Szent István blokk.
1938 Szent István sorozat.
Bimillenium embléma ívszegélyen.
"Jubilaeum A.D. 2000." 2000.Templomok 30.- Ft.
"Sacrum Millennium Hungariae" 1970 Vatikáni sorozat

József
1997 Borvidék 27.- Ft

1955. Költõk 2,- Ft
1980 1,- Ft
József Attila

Józsue
1997. Megyecímerek
27.- Ft
jubileum
2000. Vallástörténet-templomok 30.- Ft


juh
, birka

 • Növendék a bárány, a hím juh a kos. Szelíd, védtelen, igénytelen. Áldozati állat, gyapjújából ruhák készültek. Minta: cikta juh 2008 Élõ örökségünk 170.- Ft.
 • Jézusra alkalmazott kép az Isten Báránya elnevezés.
 • Képletesen a híveket nyájnak is nevezik.
  Péternek mondta Jézus, legeltesd bárányaimat, legeltesd juhaimat. Jn. 21,15-17.
 • A juhok és kosok szétválasztása, az üdvözültek és elkárhozottak szétválasztásának a képe.

juhász

 • Juhok õrzõje, Ünnepük szept. 29.
  Juhászkereszt felírat. 2009 Húsvét 75.- Ft.
 • USZ, pásztor.
  Jézus mondja: Én vagyok a jó pásztor. Jn. 10,11.
 • Betlehemi pásztorok kapták az elsõ híradást Jézus születésérõl. Lk. 2,11. 1943.Karácsony 4 fill.
 • Pásztorbot a püspökök hivatali jelvénye. A Jó Pásztor hivatal átvételét jelenti.
  2012 Kalocsa blokkszegélyen.
  Oláh Miklós pásztorbotja 1987 Mátyás Kálvária blokkszegély

Julianusz barát O. P.dominikánus.
A keleten maradt magyarok megtérítésére indított csoport tagja. Csak Gellért O.P. baráttal érte el a Volgánál a rokon mordvin nép földjét. Itt azonban Gellért barát meghalt. A Volga és Káma folyó találkozásánál lelte meg a magyarokat. Itt értesült a készülõ tatár támadásról. Ennek hozta meg hírét 1235-ben.
Julianusz és Gellért barát szobra 1961. Panoráma ívsor

julián naptár
A hold naptárat felváltó, jelenleg is használatos hónap és nap beosztást követõ naptár. A neve Julius Caesar császárra utal, aki Kr.e.46-ban elrendelte a használatát.

Jupát - Hüpatius
Több szent neve.St. Jupát hajó név. 1988 Hajók 6.- Ft.

Jurisics Miklós báró (1490-1543)
Krajnai kormányzó, 1520-ban a török ellen Fiúmét megerõsíti.
Kõszeg várkapitánya. A Bécs elfoglalására indított török sereget 1532-ben Kõszegnél megállította.
Jurischich szobra,vár és városcímer 1978. Kõszeg 1,- Ft

juh
2008 170.- Ft

Élõ örökségünk
juhász
1943.Karácsony 4 fill.
juhász
2009 Húsvét 75.- Ft
juhász
Mátyás Kálvária
1987. blokkszegély
Julianusz barát
1961. Panoráma 2 Ft
Jurisics Miklós
1978. Kõszeg 1,- Ft

Jusztinosz, szent (+165) filozófus, vértanú.
Ereklyéit a váci székesegyházban õrzik. Ünn.:jún.1.

Júdás,
a Szent Júdás levél írója. Jakab testvérének mondja magát.
Irata a katolikus levelek csoportjához tartozik. Koronázói paláston az apostolok sorába került ifj.Jakab apostol helyett. 2000. HUNPHILEX blokk. 2008. Szent Korona blokkszegély

július
a VII. hónap. Julius Caesarról nevezték el.

Változata Szent Jakab hava. 1965. Ûrkutatás 1,-Ft.

június
a VI. hónap. Júnó istennõrõl nevezték el.
Változata Szent Iván (Keresztelõ Szent János) hava.
Felírat:1997.június 8 Boldog Hedvig szenttéavatása 90,-Ft.