H

Habakuk, kispróféta
Koronázói paláston 2000. HUNPHILEX blokk.

Habán
Az anabaptisták Svájcban kialakult csoportja. Elsősorban fazekasok voltak, és munkaközösségekben éltek. Kiüldözésük után Morvaországba kerültek, majd innen is menekülniük kellett. Ezután Magyarországra kezdtek betelepedni. Bethlen Gábor vallásszabadságot adott nekik. Innen Mária Terézia miatt vándoroltak tovább. Jelenleg Kanadában élnek. Habán kerámiák 1985. Bélyegnap,
Kályhacsempe részlet 2011 Sárospatak 280.- Ft.

habitus öltözet.

 • Szerzetesek viselete. A ferences barna, dominikánus fehér-fekete, jezsuita fekete.
 • .latin = készség, amely a dolgot természetszerű céljának előmozdítására, vagy gátlására képesíti.
  Válogatás: Bélyegnapi kiadványok a gyűjtés érdekében, 1947-tõl évenként.
  Kábítószer ellenes bélyeg, 1988. Drog 4,- Ft.

Habsburg-ház
a X. századi Alleman Guntram a család õse. Az 1300-as évektől kezdve törekedtek a magyar trón megszerzésére. A trónkövetelõ Habsburg Miksa megostromolja 1490-ben Székesfehérvárt. 1990 Pro Philatelia blokk szegély.
1526-1745 között a magyar királyi címet is viselték. 1990. Címer blokkszegély

Habsburg-Lotharingiai ház
1740, Mária Terézia óta, akinek a férje Lotharingiai Ferenc német-római császár.
Bélyegen szerepel: Ferenc József, IV. Károly. 1990. Címer blokkszegély.

hadi zászlók

 • zászlóvivõ jobb keze felé esõ oldalon Patrona Hungariae
  1936 Budavár 20 fill. 32 fill.1953 Rákóczi 1,- Ft, 1972. Petõfi 3,- Ft
 • balkéz felõli oldalon címer. Válogatás:
  1944 Kossuth 20 fill., 1981. Történelmi zászlók,
 • Téves ábrázolás 1947. Kossuth 40 fillér, 1994. Bem 19,- Ft.

hadifogoly

 • ÓSZ szerint durva szokások uralkodtak. Megölték (Szám.31,7), megcsonkították (Bír 1,6), rabszolgának adták (1Mak 3,41) a hadifoglyokat. Sőt nőket és gyermekeket is zsákmányul ejtettek (Bír 5,30).
 • A két világháború végén sok megpróbáltatás után rendezõdött a hadifoglyok sorsa. 1920,1947 feláras kiadások.

hadijelvény
a hadsereg összegyûjtésére szolgáló, magasra tartott - eleinte - fémtárgy. A perzsa birodalomban kezdtek zászlót alkalmazni. Turul jelvény.1990 Címer blokkszegély.

Hadik András
/1710-1790/ huszártábornok
Szent Erzsébet vándorbotját megveszi. Ezt a Hadik család a ferences rendnek adta.
1943 Hadvezérek 10 fill.

hadkötelezettség
az állampolgár törvényes kötelezettsége, hogy az állam véderejében személyesen vegyen részt. 1868-ban vezetik be. 1950. Terv 2,- Ft, 1951. Néphadsereg.

hagyomány
viselkedési, felfogásbeli értékek továbbadása.

 • Az ellentétpárok fontosak az áthagyományozásban. Jó-rossz, tündér-boszorkány, fény-sötétség, sarki fény-poláris éj, vasárnap-hétköznap
 • latin tradíció, jelenti a vallási értékek hiteles továbbadását. Emellett a mese és mondavilág, tágabban a népviselet, népmûvészet hagyományozását jelenti..

haj

 • ÓSZ. Túlzott hajápolást elítélik (Iz.3.24) Fogadalomból hagyták nõni, Sámson is hosszú hajat viselt, amelyet Delila levágott 1970. Festmény 40 fill.
 • ÚSZ. a leomló haj a bûnösség jelképe (Lk 7,38; Jn 11,2.)
 • A mûvészetben is ilyen jelképként alkalmazzák.
  Mária Magdolna, 1968. Festmények 1,50 Ft. 2006. Szépmûvészeti blokk

Hajdú megye
A Sárkányrend ékszere keretezi a címert. Farkát a nyakára tekerõ sárkány, hátán végigfutó kereszt. 1997. Megyecímerek 27,- Ft.

Hajdúdorog

 • Görögkatolikus egyházmegye alapítási székhelye.
  Hajdúdorogi Szûz Mária bemutatása templom ikonosztázion részlet.
  Máriapócsi könnyezõ Istenszülõ ikon, X Pius pápa alapító bullájának részlete,
  Kisléghi Nagy Ádám: Pantokrátor, Jézus neve, balról a bulla onamentikája.
  2012. Százéves a hajdúdorogi görögkatolikus egyházmegye 380,- Ft
 • Sámán botvég 1984 Magyarok mûvészete 6.- Ft.

hajó

 • építészetben: a templomoknak a bejárattól a szentélyig terjedõ része
  Válogatás: Vésztõ-Mágor templom feltárás 1989 Történelmi emlékhelyeink 3 Ft
 • címer kép. Vitorlás Párizs címerében
 • Híres hajók. Válogatás: Santa Maria, Sao Gabriel, Mayflower
 • Hazai hajózás. Válogatás: Szent István gõzhajó, Johan Baptist,
  Folyami vitorláshajó az 1400-as évekbõl. 1999. 115,- Ft.

hajó leírás a Szentírásban

 • Iz 33,21; Ez 27,3. A személyzetet is említi: evezõsök, kapitányok, hajósok, karbantartók.
  Rhodosz és Alexandria, 1980. Az ókori világ 7 csodája 3,- / 4,- Ft
 • Bölcsesség 5,10: "mint a hajó, amely átszeli a hullámzó vizet, s az utat, amerre elhaladt, nem lehet megtalálni, sem gerincének nyomát a habokon". Válogatás:
  1950. Repülõ 1,60 Ft, 1955. Közlekedés 2,- Ft, 1988. Híres hajók.

hal

 • héber dag, görög ichtüsz. A Bibliában a halak különféle fajtái nem szerepelnek.(3M 11,9) Amelyeknek uszonyuk van és pikkelyesek, azok tiszták, azaz megehetõk.
  A hal fontos eledel volt, a sült halhoz mézet ettek (Lk 24,42)
  Folyami halak 1967. Halfogó ,
  tengeri halak 1979. Tengerek tisztaságáért 3,- Ft.
  Díszhalak 1962, 1987 Aquáriumi halak
 • halak, zodiákus csillagkép. 2005. Csillagjegyek 50,-Ft
  A betlehemi csillag lehetett egy bolygõ együttállás a Halak csillagképben.
 • A halászat õsi mesterség. Balatoni halászat, 1955. Munka 10 fill.;
 • A Genezáreti tavon élénk halászat folyt. Itt történt a csodálatos halfogás.
  Genezáreti tó, 1993. Mátyás Missale blokk.
 • Jézus Pétert és Andrást biztatta. "…… kövessetek és én emberek halászának teszlek benneteket." Mt. 4,19.

  halál
 • ÓSZ teljes elerõtlenedést értettek alatta,
 • ÚSZ az Isten által ajándékozott lélek (pneuma) visszaadása. (Mt 27,50)
 • Pneuma nélkül a test halott (Jak 2,26).
  Szent István halála, 1938. Szt. István blokk 50 fill.
  II. Lajos holttestének megtalálása, 1976. Mohács blokk
  Abdurraman pasa holtteste az elõtérben, 1986. Budavár 4,- Ft
 • A szellemi halál a bûn, a hitetlenség következménye (Jn 5,21).

halálbüntetés
közjogi cselekedetté vált. A mai korig alkalmazott büntetés.
Ószövetségben Isten elleni vétség, családvédelmi elõírások megszegése esetén lehetett kiróni.
Fajtái a megkövezés, elégetés, a rómaiaknál keresztre feszítés.
Válogatás: Keresztre feszítés, 1994. Húsvét 12,- Ft;
Dózsa Györgyöt tüzes vastrónon égették el. 1947. Szabadsághõseink 8 fill.

Halápy János festõ,
Tihanyi reggel, 1976. Idegenforgalmi blokk.

halhatatlanság

 • az élet vég nélküli birtoklása.
 • Bölcs 8,13 szerint az emberek emlékezetében való továbbélést jelenti.
  Írók, költõk, alkotók emlék kiadásai.
 • ÚSZ a halhatatlanság a feltámadással veszi kezdetét. 1Kor 15,50
  1998. Húsvét 30,- Ft.

hallás

 • a kinyilatkoztatás befogadási módja a Bibliában.
 • ÓSZ. Jahve abban különbözik a bálványoktól
  ,míg azok nem hallottak (Zsolt 115,6)
  ,Õ hallotta népe szavát (Kiv.3,5)
 • ÚSZ. a füllel való hallásnak belsõ megértéssel kell párosulnia (Mt 11,5).
  Szent István a térítõ, 1938. Szt.István blokk 6 fill.

hallucináció
a megfelelõ külsõ inger nélkül keletkezõ, de érzéki benyomás színezetével bíró észrevevés. Mérgezõ gombák által is kiváltódhat. 1986. sorozat

hangszer
bibliai hangszerek: cintányér, citera, dob, fuvola, hárfa, kürt.
Középkortól kultikus használatot nyert a harang, majd az orgona.

hangszeres zene
Az igazi egyházi zene vokális. Szent Vitalius pápa szabályozta elsõ ízben a liturgikus orgonamuzsikát. Egyéb hangszerek esetén a megyéspüspök engedélye szükséges.

hangya
ÓSZ. Péld 6,6/30,24 a szorgalom példaképe.
Kedves mesealak is.1958 Takarékosság 60 fill.; 1959. Mese 60 fill.
Assisi szent Ferenc nem szerette a hangyákat, mert csak gyüjtenek.

harang
Sztyeppei népek a rossz szellemek elûzésére használtak csörgõt.
szkíta csörgõ, 1977.Bélyegnap 2,-Ft
az V. századtól kezdtek a kolostorokban csengõvel jelt adni.
Nagyobb kolostorokban nagyobb csengõt, harangot kellett alkalmazni.
590 körül már plébániai harangról történik említés. Sabinianus pápa (604-606) rendeli el.
A IX. századtól terjed el általánosan. Eleinte a templom melletti harangtoronyba helyezik el, késõbb a toronyba.
XIII.János pápa óta felszentelik, általában valamelyik szent nevére.
A tridenti zsinat írja elõ, hogy a templomokban kötelezõ harangot tartani.
Nyilvános feladata van.
Kápolnához harang csak püspöki engedéllyel önthetõ.
Válogatás:
Harangozó angyal, 1940. Kormányzó 20 fill.;
három harang, 1976. INTERPHIL szelvényes;
1981 Pápai kollégium 2,- Ft.;
Kapisztrán szt. János harangozik.1982. Vatikáni kápolna
Hunyadi és Kapisztrán címlet szegélyén 2000 Millennium 50.- Ft

Haranghy Jenõ, 1894-1951, bélyegtervezõ
Egyéb alkotásai közül 1972. Üvegfestmények 5,- Ft

harangjáték
Harangokon játszott dallam.
Óra elõütésbõl fejlõdött a középkorban. Nagyenyeden készült a legkorábbi.
Nyíregyháza evangélikus temploma követte.
A Szent Gellért-hegyi Sziklakápolna harangjátéka megsemmisült.
Kecskemét
.Városháza. Mágnes kalapáccsal 37 darabból álló harangjáték.
1968. Évfordulók 2,- Ft.
Sevillai Világkiállítás magyar pavilonjában 15 harangból készült harangjáték.
1993.Európa 45,- Ft.

harangláb
négy fiatornyos harangláb, az ország legrégebbi és legnagyobb haranglábja.
Nyírbátor 1979 Városok 1.- Ft.
Lentiszombathely, 2001.Nosztalgia kisvasutak 150,- Ft.
Békeharang Osaka 1970 EXPO 3.- Ft.

harangvirág
1950. Virág 1,70 Ft

harc
ÚSZ. lelki küzdelemre szólít fel az égi magasságok gonosz szellemei ellen (Ef 6,10)
Pál
apostol ezt az 1Kor 9,26-ban sportküzdelmekhez, ökölvíváshoz, versenyfutáshoz hasonlítja.
Válogatás: versenyzõk 1960.,2004. Olimpia.

Harcban segítõ szentek
A csatatéren való személyes megjelenésük alapján bizonyító szentek.
A keleti egyház népszerûsítette Szent Demeter, Szent György szerepkörét. Ezek a Szent Korona zománcképei közt is fellelhetõk.
A kenyérmezei gyõzelmet Báthory István Szent Györgynek tulajdonította.
Szent István Szt. György és a nyugati egyház által tisztelt Szt. Márton képeivel díszített zászlókkal harcolt.

Harmadrend
III. Honorius pápa biztatására, elõször a kolduló rendek mellett keletkezett társulatok. Az elnevezést a szerzetesrendek férfi ill. nõi ága mellett alapított "harmadik ág"-ról kapták. Szerzetesrendek alapíthatnak a rend szellemében buzgolkodó, és a rend szellemi irányítása alatt levõ társulást. Egy szerzetesrendnek csak egy harmadrendje lehet és csak egy harmadrend fogadalmasa lehet valaki. Jelentõs a ferences, a domonkos, a szervita, a karmelita harmadrend.

Harmincéves háború 1618-1648.
Fejedelmi érdekcsoportok vallási színezetû harca. Unió, a fõleg protestáns fejedelmek tábora, Liga, a fõleg katolikus fejedelmek tömörülése. Bethlen Gábor az Unió erejét növelte hadi vállalkozásaival a háború elsõ szakaszában. 1621-ben egyedül Bethlen Gábornak sikerült kedvezõ békét kötnie Nikolsburgban.

Harsona (kürt)
harsonát fújó angyal, 1936.Budavár 16 fill.

hat
Koronázói paláston Szent István balkezén 6 ujj vehető ki. A hímzés technika alapján kizártnak tűnik a tévesztés lehetősége. 2000. Bélyegnap 28,- Ft

Hatvani István (1718-1786) rektor,
Név,mellkép 1939.Debrecen 40 fill.

Havanna látkép,
1982.Szakszervezet 2,- Ft.

Haydn Joseph (1732-1809) zeneszerzõ.
Fertõdön az Eszterházy család zenekarának karmestere lett. 1959 Kastély 60 fill.
Sok egyházi mûvet írt. Az osztrák himnusz szerzõje.
Arckép, név 1959. 1,- Ft. Név, zongora billentyûk 2009, 300.- Ft

Háború

 • államok fegyveres küzdelme. 1914-1918 között I. világháború; 1939-1945 között II. világháború. A feláras bélyegkiadások száma növekedett.
 • ÓSZ. vallási jellegû, a szent háborúban kötelesség volt Jahve haragját kitölteni az ellenségen (1Sám28,8)
 • ÚSZ nem szent a háború, hanem az amire föl kell készülni (Lk 14,31).
  Nyilazás gyakorlása, 1924.Jótékonyság 1000 Korona;
  Vitorlázók, 1942.Repülõnap.
 • Jak 4,1 fölteszi a kérdést, azok körében akik hisznek, miért vannak háborúságok?
  Luther és a pápaság háborúsága. Égõ pápai bulla 1983. Luther blokk szegélyen.

Hádész
görög, láthatatlan, héber seol, a halottak országa.
Mt 16,18 a hádesz kapui, a halált és a pusztulást jelképezik.
Fertõzött környezet képei, 1975. Természetvédelem

hálaadás görög eucharisztia, válasz Isten jótéteményeire.

háló
A halászat egyik eszköze. Halász hálóval, 1955. Munka 10 fill.;
Halász merítõhálóval,1971. Vadászat 3,- Ft.

Hámori György bélyegtervezõ.
Betlehemi csillag, Menekülés Egyiptomba, 1988,1989 Karácsony

hárfa bibliai hangszer.
Dávid trónon hárfával, 1970.Bélyegnap blokk,
hangszerek 1985.Zeneszerzõk 4,- Ft.

Három Mária 
Képtipus.
Akik ott voltak a keresztre feszítésnél, sírba tételnél és elsőként értesültek Jézus feltámadásáról. Jézus sírjánál az angyal mondta nekik ”Nincs itt. Föltámadt” Lk, 24,5.
Három Mária az Úrkoporsó elülső részén, és külön bélyegen felirattal
Mária Szalome, id. Jakab és János ap. anyja.
Mária,ifj. Jakab ap. anyja
Mária Magdolna, 1980.Úrkoporsó 1,- / 2,- Ft
Keresztút XV stáció. Angyal a Három Máriával. 2014 Húsvét ívsor

Háromkirályok

 • Vízkereszt - Kiskarácsony ünnep. Január. 6. Képtípus a Háromkirályok.
 • Tiszteletük a Mt. 2, 1-12 evangéliumi szakasz leírásán alapul. Mágusok, vagyis csillagászok jöttek napkeletrõl. Egy, a zsidók királyának született gyermeket kerestek. "Láttuk csillagát esti felkeltében".
  Úton levõ három király egy üstököst követ. 2005 Karácsony 50 Ft.
  Közvetlen a megérkezés elõtt Betlehemben. 2007. Karácsony 62 Ft.
 • Egész Jeruzsálem meghökkent, de kiderítették Betlehemben kell megszületnie. Heródes király hívatta õket. Gondosan tudakolta a csillag megjelenésének idejét, majd elbocsátotta õket Betlehembe. A három király Heródes elõtt. Karácsony 1995 60.-Ft, 1999 27.-Ft.
 • A VII. sz.-ban Béda Venerabilis szerzetes, egyháztanító Európa, Ázsia és Afrika képviselõinek tartotta õket. Ezért ábrázolhatják az egyik királyt feketének.
  1979. Dürer 60,- fill.
 • A betlehemi csillag révén megtalálták a kis Jézust és Máriát.
  2010 Karácsony 80.- Ft.
  Leborulva átadták ajándékaikat. 2002 Karácsony 30.- Ft.
 • A királyok díszes tartóban hozták ajándékaikat aranyat, tömjént és mirhát.
  Magyar festõk 1970, 2,50,- Ft. 1973,40,- fill.
 • Az ajándékokból következtették ki a számukat. A kódexekben nevet is kaptak Gáspár, Menyhért, Boldizsár. Általános lett az idõs, középkorú és fiatal király ábrázolás. Közülük az idõs király térdelve tesz tisztességet.
  2008 Karácsony 100.- Ft.
 • Szent Háromkirály, tehát találkozunk dicsfényes ábrázolással. Mellettük az apró madarak a megváltásra váró lelkeket jelképezik. 1973, Magyar festõk 1,- Ft.
 • Bõvülhet a kép Szt. József alakjával.
  Karácsony 1996. 24,- Ft; 1997. 27, -Ft; 2011. 90,- Ft
 • Angyalok állhatnak Szûz Mária mellett.
  Giottó
  festmény 1986, Halley-üstökös, 4, -Ft.
  Udvardi festményen két angyal és üstökös 2006, Karácsony 52,- Ft.
  Angyalok a festményrészleten 2010, Karácsony 105,- Ft.
 • Szt. István, Szt. László és Szt. Imre a három király adja át ajándékait. Egy térdelõ pásztor egészíti ki a képet. 1943 Karácsony, 30,- fill.
  A világ elsõ Háromkirályok hódolata bélyeg magyar királyokkal. Szt. István, szt. Imre, szt. László a Szepeshely, Szt. Márton templom főoltárképén. 2013, Magyar szentek blokk. A WIPA 2013-as nagydíjának első helyezését kapott bélyege.
 • A 300 -as években találták meg a maradványaikat. Ezután bontakozott ki a tiszteletük. Hagyomány szerint Tamás apostol megkeresztelte õket. 72,10 és 63,3 zsoltár szövegekbõl következtették, hogy királyok voltak. Elterjedt tiszteletük bizonyítéka a három korona Svédország címerében .
  1974 STOCKHOLMIA 3.-Ft. 2012 Wallenberg 340.- Ft

Habán
1985. Bélyegnap 1,- Ft / 2,- Ft

Habsburg-ház
Habsburg-Lotharingiai ház
1990. Címer blokkszegély
 
hadi zászlók

1920. Hadifogoly
60 fill + 2K
1947. Siess Adj Segíts
60 fill + 50 fill.
hadifogoly

haj
1968. Festmények 1,50 Ft

Hajdúdorog
2012. 380,- Ft

Hajdú megye
Megyecímerek
1997. 27 Ft
hajó
1989 Történelmi emlékhelyeink 3 Ft

1980. Az ókori világ 7 csodája 4,- Ft
1988. Híres hajók 6,- Ft
hajó leírás a Szentírásban

1955. Munka 10 f.
1967. Halfogó 20 fill.
Mátyás Missale blokk
1993. 40,- Ft
Csillagjegyek
2005.  50,-Ft
hal
 
halál
Szt. István blokk
1938. 50 fill.

halálbüntetés
1994. Húsvét 12,- Ft
halhatatlanság
1998. Húsvét 30,- Ft

 
hallás
Szt.István blokk
1938. 6 fill.

1958 Takarékosság 60 fill.
1959 Mese 60 fill.
hangya

harang
1940. Kormányzó 20 fill.

Vatikáni kápolna
1982. 2,- Ft
1981 Pápai kollégium 2,-Ft
2000. Millennium 50,- Ft
1977.Bélyegnap 2,-Ft
harang

1968. Évfordulók 2,- Ft
1993.Európa 45,- Ft
harangjáték

1979 Városok 1,- Ft
Nosztalgia kisvasutak
2001. 150,- Ft
harangláb

harangláb
1970 EXPO 3.- Ft
harangvirág
1950. Virág 1,70 Ft

harsona
1936.Budavár 16 fill.
Hatvani István
1938.Debrecen 40 fill.

Havanna
1982.Szakszervezet 2,-Ft


hat
2000. Bélyegnap 28,- Ft
hárfa
Zeneszerzõk
1985. 4,- Ft
Három Mária
1980.Úrkoporsó 1,- / 2,- Ft.
2005. 50,- Ft
Útközben
2007. 62,- Ft
Útközben
1995. 60,- Ft
1999. 27,- Ft
Heródes előtt
1979 Dürer 60 fillér
Afrika, Ázsia és Európa képviselõi
   
2010. 80,- Ft
Megtalálták a kis Jézust és Máriát
2002. 30,- Ft
Leborultak
1970 Festmény 2,50 Ft
1973. Magyar festõk 40 fill
átadták ajándékaikat
Háromkirályok
2008. Karácsony 100,- Ft
1973. Magyar festõk. 1,- Ft
1996. 24,- Ft
1997. 27,- Ft
2011. Karácsony 90,- Ft
Halley üstökös
1986. 4,- Ft
2006. 52.- Ft
2010. 105,- Ft
1943 Karácsony 30 fill.
1974 STOCKHOLMIA 3.-Ft


Hedvig
, szent, (1372-1399)
Jadwiga néven lengyel királynő. Nagy Lajos király lánya. Ünnepe: júl. 18.
Érdekből lett Jagelló Ulászló litván uralkodó felesége.
II. János Pál pápa avatja szentté.
Prokop Péter festménye. Összetett kézzel imádkozó, dicsfényes, koronás, fátyolos Hedvig. 1997 Boldog Hedvig szentté avatása 90.- Ft.
2014-ben a felújított diósgyőri várkápolna Hedvig tiszteletére lett szentelve.
Diósgyőri vár 1960 Várak 30 fill.
Fehér és sárga papíron. 1966 Bélyegnap Pipacs 2.- Ft.

hegedű
Zenélõ angyal hegedûvel, 1973 Magyar festõk 60 fill.;
hangszerek,1985. Zeneszerzõk 6,- Ft.


hegy héber har

 • Szent Mihály hegy, Nagymaros 1947. Repülõ 1,40 Ft; 1950. Sport 1,- Ft;
  Templom hegy, Villány-Siklós 1990 Borvidékek 5,- Ft.
  Jeruzsálem hegy, Veszprém 1955, 1973,
 • Átvitt értelemben, a hit hegyeket mozdíthat el (Mt 17,20/21,21)
  A "hegyek elhordása" bûnbánattartás (Lk 3,5).
  egy óriás a Vaskapu hegyeit eltolja, 1941. Széchenyi 20 fill.
 • Stilizált Mória hegy az Ábrahám és Izsák hímzésen.
  Népmûvészet, Csík megye 1994, 11.- Ft. 1996, 16.- Ft

Helbing Ferenc (1870-1958) bélyegtervezõ
Név, arckép és Nagy Madonna 10 Pengõ, 1993 Bélyegnap blokk

Heltai Gáspár (1510-1574), bibliafordító
Wittenbergben tanul. Az 1540-es évektõl Kolozsvárott szász, evangélikus lelkészi feladatokat lát el. Élete vége felé az unitarizmus felé hajlott. A széppróza egyik megteremtõje, jelentõs mûfordító és saját nyomdát tartott fenn. A teljes Szentírás fordítását tervezte. A terv hat ÓSZ.-i könyv hiányával megvalósult.
"Chronica az magyaroknak dolgairól" történeti mûvének címlapja.2010. 240.- Ft.

hercegprímás
a római szent birodalom hercege. 1715-tõl az esztergomi prímás címe is. A török elleni küzdelem jutalmául Keresztély Ágost nyerte el elõször. A címet viselte: Vaszary Kolos,  Mindszenty József. XII. Pius pápa 1951-ben a cím használatát megszüntette.

herma

 • görög építészetben a négyzetes oszlop tetején levõ fejszobor. Nevét Hermészrõl kapta.
 • mellszobor képzésû fejereklyetartó;
  Szt. László herma Gyõr 1978. 1,- Ft.; 1986. Történelmi arcképcsarnok 4,- Ft.
  Szt. István herma Másfél kg. arany és 48 kg ezüstbõl készült. A világ legnagyobb hermája 2012 Kalocsa blokkszegély

hermelin

 • középkori monda szerint inkább meghal, de nem mocskolja be magát.
  1986. Védett kisállatok 2,- Ft. 2013, 110.- Ft.
 • Árpádházi Szent Erzsébet hermelin palástban
  1932. 32 / 40 fill. 2007 Bélyegnap 95.- Ft
 • Hermelin palástra helyezett címer:
  Rákóczi család 1935 Rákóczi sorozat; 1939. Templomok 70 fill; 1943. 30 fill.
  Belgium 1958. Brüsszel 1,40 Ft. Taxis család 1990. PRO PHILATELIA blokk;
  1991. Máltai Lovagrend 12,-Ft.
Rákóczi
Belgium
Taxis család
Máltai lovagrend

Hermész,
görög istenség, Zeusz fia, az üzenetek közvetítõje (latin Merkur).
Lisztrában Pál apostolt Hermésznek nézték. ApCsel 14,8.
Szárnyas bottal vagy kis szárnyakkal ábrázolják.
Merkur 1941. Széchenyi 40 fill.

Hevenesi Gabriel S.J.
"Régi magyar Szentség" mûvébõl 1737. Boldog Margit és Boldog Kinga metszet.
1992. Szent Margit szelvényes

héber

 • megtisztelõ megnevezés, jelentése vitatott. A szentpáli zsidó levél latin nevén héber levél.
 • Héber felirat Válogatás: Eszrogtartó / Persely,
  1984. Zsidó mûvészet 4,- / 8,- Ft.;1994. Holocaust, 19,- Ft.;
 • Héber nyelv, a babiloni fogságig Kr. e. 587-ig héber nyelven írták a könyveket.
  Utána arám lett az élõ nyelv.
hét (hetes), szám.
 • Az ó-kori világban alapvetõ tapasztalat volt a bolygók hetes száma és a hold négy, egyenként hét napos fázisa.
 • Vallástörténetben a három mellett a legfontosabb szám. Mint ilyen a Mária hét öröme és a Hétfájdalmú Szûz ünnepek. Hét a legjelentõsebb erények száma.
  ( 3 isteni és 4 sarkalatos erény).
 • ÓSZ. A Bölcsesség 7 oszlopra építette házát. Péld. 9,1.
 • ÚSZ. A Jel. Könyvében gyakori. 7 arany gyertyatartó, 7 csillag, 7 fáklya,
  7 pecsét, 7 harsonaszó, 7 csésze, 7 fejû vadállat
 • .Mesékben hétfejû sárkány. János vitéz 1979 Gyermekév 5.- Ft


  hét,naptári idõegység

 • Egymást követõ 7 napból áll, amelyet sem a hó- sem az évkezdet nem szakít meg.
 • Rendezvények idõtartalmára utalhat. 1958, 1959 Levelezõhét.
 • Kialakulásában jelentõs a teremtéstörténet leírása. A pihenõ nap a hetedik, vagyis a szombat lett. Eleinte a többi napnak külön neve sem volt. 1M 2,3.
 • A kereszténység átvette a hetes beosztást, de a pihenõ nap az eddigi elsõ nap lett. Dies Domini, Urunk feltámadásának napja, vasárnap, önálló néven. A magyaroknál a hét zárónapja.
 • Csak a hellén-latin kultúra kezdte a hét napjait elnevezni. Ezeket egy-egy bolygóhoz rendelték. Szombat-Szaturnusz, Vasárnap-Nap, Hétfõ-Hold, Kedd-Mars, Szerda-Merkur, Csütörtök-Jupiter, Péntek-Vénusz.. Magyarban ezekbõl a Nap lett átvéve a vásárnap megjelölés esetében.
 • Magyar sajátosság, Európában egyedülállóan, egyes helységek heti vásárnapjukról történt elnevezése. Martonvásárhely, Hódmezõvásárhely, Nagyszombat, Lentiszombathely, Szombathely, Szepescsütörtökhely.
 • Hétfájdalmú Szűz,
  a Mária tisztelet egyik formája, Mária életének 7 eseményéből állították össze.
  Ünnepe: Fájdalmas Anya, szept. 15. Hét tőr jelképezi a fájdalmakat.
  A Hétfájdalmú Szűz ünnepét 1413-tól kezdik tartani. 1727-ben az egész egyházra kiterjeszti az ünnepet XIII. Benedek pápa. Bélyegen ábrázolt jelenet:
  Menekülés Egyiptomba, 1972.Üvegfestmények 1,- Ft.; 1984. Festmény blokk; 1989. Karácsony 3,-Ft. 1994. 35,-Ft; 2000. 26,- Ft.
  Találkozás a kereszthordó Jézussal. Keresztút IV. stáció 2014 Húsvét ívsor, látja a megfeszítést, ott van a keresztlevételnél Pieta és a sírba tételnél. Keresztút XIV. stáció 2014 Húsvét ívsor
  Hét tőr jelképezi a fájdalmakat. Pieta 2012. Húsvét 105,- Ft
  Simeon jövendölésén alapul: "A te lelkedet is tõr járja át!" Lk. 2, 35.
  A kökörcsin középkori Kálvária képeken Mária hét fájdalmát jelenti.1950 Virág 40 fill.
  A nõszirom levele festményeken a tõrt szimbolizálja. 1961. Gyógynövények 40 fill.
  A ciklámen Mária vérzõ szivére emlékeztethet. Virág 1966 30 fill. 1973 60 fill.

  himnusz,
  dicsõítõ ének, héber, tehillah.
  A kultusz része. Szerkezete: felszólítás, Jahve tetteinek felsorolása, felszólítás ismétlése.
  Újszövetségben is használt mûfaj.
  Jelenkorban az államok saját himnuszt használnak. Himnusz dallam szerzõ: Haydn.
  A magyar himnusz szövegírója Kölcsey Ferenc, zeneszerzõje Erkel Ferenc.
  1998. Himnusz 75,- Ft; 2010. Erkel blokk 500,- Ft
  "Isten áldd meg a Magyart" felirat 2011. Szt.Korona blokk szegély
  A világ első Himnusz bélyege, melyen Isten neve szerepel 1998, 75.- Ft.
  Haydn az osztrák himnusz szerzõje.

  hit,
  az Isteni erények egyike. Ábrázolása kereszttel is történhet. Kereszt imakönyvön, Árpádházi Szent Erzsébet kezében. 1944. Nagyasszonyok 20 fill.

  hitvallás,
  ÓSZ. a Jahvéval való szövetség megerõsítése (Kiv 24,3).
  ÚSZ Jézus megvallása (Lk 12.8).
  Krisztus a Fölkent, megvallását tanúsítja a keresztény elnevezés.
  Keresztény Múzeum felirat, 1973. Festmény blokk szegély.

  L'Hiver János
  krajcáros bélyeg tervezõje.

  hímzés
  Az alapra tûvel fonalat, vagy fémszálat visznek.
  A kora középkorban a liturgia szolgálatában állt.
  Gizella királyné a veszprémvölgyi kolostorban készíttette a koronázási palástot.
  Hímzett munka a Szent László király palástja Zágrábban.
  A népmûvészetben a mértani jellegû hímzésminták a régebbiek.
  Az uralkodó mintákat még négyzetes forma esetén is rózsáknak nevezték,
  feltehetõen a Mária Mennyei Szép Rózsa vocatio alapján.
  Kalocsa, Debrecen, Dunántúl, Kalotaszeg, Torockó.
  Késõbbi az alakos ábrázolások megjelenése. Páva, pávaszemes hímzés. Vas megye,
  Heves megye. Magyar népmûvészet 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
  Fõúri faliszõnyeg motívumról ,/Thurzó György 1612/, származott Ábrahám históriája,
  az eredetitõl eléggé távol kerülve. 1994. Népmûvészet 11,- Ft; 1996. 16,- Ft.

  hírnöki bot,
  az ókori Keleten az uralkodó jövetelét egy hírnök készítette elõ.

  Angyali üdvözlet képeken ezért ábrázolják esetenként hírnök bottal Gabriel arkangyalt, . Csikmenaság oltárkép,1983. Karácsony 2,- Ft.; Liliom hírnökbot, 1968. Festmény 60 fill.

  Hold,

  • az ÓSZ és ÚSZ a Holdhoz számítja az idõt (volt egy napév számítási rendszer is ezzel párhuzamosan). Fényforrás 1M 1,16. válogatás: 1959. Geofizika 60 fill.;
  • A Bölcs 13,2 elítéli a holdkultuszt.
  • Újszövetség Jel. könyve 12,1 "...egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold."
   1927. Keskeny Madonna, Szent Korona felajánlás, 1938. Szt.István 6 és 30 fill.
  • Pásztorbot végén hold fölött trónoló Madonna,
   1987. Mátyás Kálvária blokkszegély.
  • A hold felesleges lesz, hiszen az Úr, a Bárány lesz az új Jeruzsálem világossága.(Jel. 21,23)

  holló

  • héber, oreb. 5M. 14,14 a hollófélék mind tisztátalanok. Iz 34,11 a puszta madara.
  • Szent Osvát legendájára utal a mûvészetben.
  • Gyûrûvel a szájában címer jelvénnyé vált. Hunyadi címer 1940. Mátyás 6 fill.
   Szent Márton
   1972. BELGICA blokk.
  • csillagkép a Szûz csillagjegy alatt. 1973. Vénusz blokk szegélyen.
   1986 HALLEY-üstökös 4.- Ft.
  • postai irányítószám bevezetésének reklámalakja 1973. 1,-Ft; 1983. 2,-Ft

  Hollókõ
  Vár, A török idõkben többször cserélt gazdát. 1961. Várak 2,60 ,- Ft;
  Szent Márton tiszteletére épült templom, gúlasisakos fatoronnyal. Csúcsán kettõs kereszt.
  Elõtte útmenti feszület.1992 Világörökség 15.- Ft..;
  Háttérben a vár részlete, elõtérben a templom és a feszület falurészlettel.
  2002. Világörökségek 150,- Ft

  holocaust,
  egészen elégő áldozat, a holocaust áldozatai emlékére,
  1994. sírkõ 19,- Ft.
  2004. kavics 160,- Ft.
  2014. megújulás üzenete szimbólum 375.- Ft

  I. Honorius pápa (625-638)
  Elrendeli a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepet. (szept. 14.)
  III. Honorius pápa (1216-1227)
  Szorgalmazta a harmadrendek létrehozását.

  Horvátország
  Fõvárosa Zágráb. Címere 5x5 sakkozású piros és ezüst (fehér) címerpazs.

  ,
  ÓSZ: ritkán fordult elõ, ezért féltek tõle. Ragyogó fehér: Zsolt, 51,9. válogatás:
  hó borította hegy, 1964 Téli olimpia blokk, hópehely nagyítva,1975. Téli olimpia blokk; betlehemesek havas tájon, 1985.Karácsony 2,- Ft.
  ÚSZ: Jel, 1,14, az Emberfia haja hófehér.

  hónapnevek
  Latin hónapneveket használunk: január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december. A magyar elnevezések 1506-ból, a Winkler kódexbõl erednek.Az Érdy kódex Gyertyaszentelõnek nevezi a februárt.
  Boldogasszony hava
  Böjtelõ hava
  Böjtmás hava
  Szent György hava
  Pünkösd hava
  Szent Iván hava (Keresztelõ Szt. János születése)
  Szent Jakab hava (idõsb)
  Kisasszony hava
  Szent Mihály hava
  Mindenszentek hava
  Szent András hava
  Karácsony hava

  A 17. szd.-tól a kvékerek és puritánok kezdték a hónapokat számokkal jelölni.

  Hugo, Victor (1802-1885)
  Háttérben a párizsi Notre Dame. Jelenet "A Notre Dame-i toronyõr" c. regénybõl.
  1948. Írók 6 fill.

  Hufnagel, Georgius, metszõ.
  Eger, 1972. Borvilágverseny 1,- Ft.; 2001. Ifjúságért 60,- Ft; Gyõr 1971. 2,- Ft.

  Szentté avatása
  1997. 90,- Ft.
  1966. Bélyegnap 2,- Ft
  Hedvig

  1973 Magyar festõk 60 fill.
  1985. Zeneszerzõk 6,- Ft
  hegedû

  hegy
  1941. Széchenyi 20 fill.
  Helbing Ferenc
  1993. Bélyegnap blokk

  Védett kisállatok
  1986. 2,- Ft
  Árpádházi Szt.Erzsébet
  1932. 40 fill.
  1939. Templomok 70 f
  1943. Templomok 30 f
  hermelin

  Heltai Gáspár
  2010. 240,-Ft
  hercegprímás
  1992. Mindszenty 15,- Ft

  1989. Karácsony 3,-Ft.
  1972.Üvegfestmények 1,- Ft.
  1950 Virág 40 fill.
  1987. Mátyás kálvária blokk
  Hétfájdalmú Szûz

  Himnusz
  1998.75,- Ft

  Himnusz
  2010. Erkel blokk 500,- Ft

  1968. Festmény 60 fill.
  1983. Karácsony 2,- Ft.
  hírnöki bot

  hímzés
  Népmûvészet
  1996. 16,- Ft.
  Hold
  Keskeny Madonna
  1927. 1P

  Hold
  1959. Geofizika 60 fill.

  1973. 1,-Ft
  1983. 2,-Ft
  holló

  1961. Várak 2,60 ,- Ft
  Világörökségek
  2002. 150,- Ft
  Hollókõ

  Hollókõ
  Kultúrális örökség
  1992. 15,- Ft

  1985.Karácsony 2,- Ft

  holocaust
  2014. 375,- Ft

  Hunyadi címer
  hollós
  Holló, szájában arany gyûrûvel. Herkules forrás dombormûvén 1975. Visegrád blokk;
  Harangláb tövénél 1982 Vatikáni kápolna 2.-Ft

  csillag, félhold és holló. Hunyadi János 1943. Hadvezérek 4 fill. 1945. Kisegítõ felülnyomattal, 1946. Betûs felülnyomattal.
  Hollós címer felirattal 1940. Mátyás 6 f. és blokkszegélyen, Visegrád 1969. Dunakanyar 1,20 Ft.

  oroszlános
  Hunyadi János 1453-ban V.László királytól oroszlános címertkapott, amelyen egy oroszlán koronát ragad meg. Indoklás szerint a korona javait oroszlánként megvédte a töröktõl.
  1975 Visegrád Oroszlános kút.

  Négyelt címerpajzson
  Hollós, oroszlános, oroszlános és hollós címeregyüttes Hunyadi és Kapisztrán címlet 2000. Millenium blokk szegélyen 50,-Ft.
  Árpádsávos, kettõskeresztes, hollós és oroszlános címer Mátyás király 1990. Arcképcsarnok 5,-Ft;
  Sávos,kettõskeresztes,hollós és sávos, Hunyadi 1990 Arcképcsarnok 5.-Ft.

  Boglárpajzson, négyelt címeren
  Mátyás király igényt tartott a cseh trónra és ezt a kétfarkú cseh oroszlán ábrázolással fejezte ki
  Árpádsávos, oroszlános, oroszlános és árpádsávos címer együttes. Látkép szélén 1975. Visegrád blokk; Zászlóra helyezve, "Hunyadi címeres zászló" felirattal 1981. Hadi zászlók 60 fill. Dombormûves kivitelben "Mátyás címere Budáról" felirattal 1987. Bélyegnap 4,-Ft
  Árpádsávos, kettõskeresztes, dalmát és kétfarkú oroszlános címer ; 2008. Bélyegnap 70,- / 100,- Ft. 
  -blokk szegélyen 1990 Címer, 2000 Millenneum Mátyás király címlet.

  1975. Visegrád blokk
  1982. Vatikáni kápolna 2,-Ft
  1940. Mátyás 6 fill.
  1943. Hadvezérek 4 fill.
  1969. Dunakanyar 1,20 Ft
  hollós címer
       
  Hunyadi János
  Hunyadi Mátyás
  Hadizászlók
  1981. 60 fill
  1987. Bélyegnap 4,-Ft
  2008. Bélyegnap 100,- Ft
  1990. Arcképcsarnok 5,-Ft
  1990. Címer blokk szegélyen
  2000. Millenium blokk szegélyen
  1975. Bélyegap blokk részlet 2,- Ft
  oroszlános kút
  1975. Visegrád


  Hunyadi János
  , (1405-1456)
  A magyar hadtörténelem egyik legkiválóbb hadvezére. Kormányzó, törökverõ hõs. Az Atleta Christi cím birtokosa. 1456-ban európai jelentõségû gyõzelmet aratott II.Mechmed szultán felett, Kapisztrán Szent János vezette keresztes sereggel.
  A pápa a gyõzelem emlékére elrendelte a déli harangszót.
  Kapisztrán Szt. János harangozik 1982. Vatikáni kápolna 2,- Ft;
  V. Miklós pápa Római Herceg címmel és Arany mellkereszttel tüntette ki.
  Hunyadi szobra és a Mátyás templom,1926. 10,16,20,25 fill.; 1982. Bélyegnap 4,- Ft.;

  Arckép, név, hollós címer, vállánál keresztes had jele 1943. Hadvezérek 4 fill.

  Nagy Zoltán terv 1952. Néphadsereg napja 20 fill.;
  Pécsi szobor, Pátzay Pál alkotása 1456. évszám, a nándorfehérvári diadal évszáma
  1956. 1,- Ft. 1974. Városok 50,- Ft.;

  1974.Városok 50,-Ft

  Brünni Thúróczy Krónika alapján. 1990. Történelmi arcképcsarnok 5,- Ft.
  Hunyadi páncélzatban, kardjára támaszkodik, mellette Kapisztrán Szent János tart egy keresztet. 2000.Millennium blokk 50 ,- Ft;
  Margó Ede mûve. Hunyadi János páncélzatban kardjára támaszkodik. Hõsök tere kollonádjának 8. szobra. 2006. A nándorfehérvári csata 550. évfordulója 120,- Ft.

  Hunyadi László (1433-1457)
  Horvát-szlavón bán. Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fia. Atyja halála után a Hunyadi párt vezére. Fegyvereseivel megöli a Cillei párt vezetõjét. Emiatt V.László magyar király lefejezteti.
  Benczúr: Hunyadi László búcsúja 1966. Festmények 1,50 Ft.
  Erkel: Hunyadi László 1967. Operák 3,-Ft

  1956. 1,-Ft
  Millennium blokk
  2000. 50,- Ft
  1952. 20 fill.
  2006. 120,-Ft
  1926. 20 fillér
  1982. Bélyegnap 4 + 2 Ft
  Hunyadi János

  1966. Festmények 1,50 Ft
  1967. Operák 3,-Ft
  Hunyadi László


  Hunyadi Mátyás,
  (1440-1490)

  A hollós Hunyadi címer / Hunyadvára / Mátyás király fejképe / A hadvezér lovasszobra Kolozsvárott / Egy kinyitott Corvin kódex 1940 Mátyás sor. A hadvezéri lovasszobra blokkban is kiadásra került.
  Visegrád, Mátyás király fejképe és hollós címer 1969 Dunakanyar 1,20 Ft.
  Iniciálék Mátyás király Corvináiból: N. O. A., a király fejképe, Ransanus O. P. Mátyás és Beatrice elõtt 1970. 2008. Bélyegnap blokk.
  Mátyás megleckézteti a fényûzõ fõurat 1972 Üvegfestmények 5,- Ft.
  Visegrád, Hunyadi Mátyás korában, Visegrádi Madonna
  1975 Bélyegnap sor és blokk.
  Mátyás király aranyforintja, Patrona Hungariae verettel 1979 Pénzek 4,- Ft.
  Egyházi kincsek 1987 Mátyás kálvária blokk.
  Mátyás képe a Túróczi krónikából 1990 Arcképcsarnok 5,- Ft.
  Corvina részlet 1993 Mátyás király misekönyve 15,-Ft
  Arcképe 2000 Millennium blokk.

  2008. Bélyegnap blokk
  1993. Mátyás király misekönyve 15,-Ft
  1940 Mátyás sor

  hunyor
  , ~Krisztusrózsa
  Egy ~betlehemi legenda szerint ennek a virágnak a létrejöttét a kisded Jézusnak köszönhetjük.
  Pirosló hunyor 1958.Virág 1,- Ft; 2001 Nemzeti parkok 70,- Ft;
  2011. Belföld
  2011. Belföld
  1958. 1,- Ft
  2001. 70,- Ft

  huszárok
  A Hunyadiak korától a nehéz páncélzatú lovasságot könnyû vértezetû lovas katonák váltották fel. 1848-ban igen eredményesen harcoltak. A gyorstüzelésû fegyverek elterjedésével mint fegyvernemet megszüntették. Az 1800-as évi velencei konklávéról
  VII.Piusz
  t Loretótol a Radeczky huszárok kísérik Rómába,
  akárcsak 1814-ben, midõn kiszabadult a franciák fogságából.
  Az emlékbe kapott zászló felirata: "Boldog vagy Róma, hogy érzed a Magyarok Nagyasszonya oltalmát."
  Horváth Nepomuk János (1778-1847) a Krisztus Rend és a Szent György rend lovagja lett. Ráckevén telepedett le. Egyes irodalomtörténészek szerint itt találkozott Petõfi Sándorral,és az õ történetei adták az ötletet a János vitéz megírásához.
  Huszár ábrázolások, válogatás: 1943. Hadigondozás 40 fill.;A világ elsõ huszárt ábrázoló bélyege.
  1943. Hadvezérek 10 fill.;1959. Vívó 60 fill;1978. Huszárok.

  1978. 4,- Ft
  1959. Vívó 60 fill.

  Húsvét

  • A Megváltó Jézus szenvedésének hete és vasárnap a feltámadásának az ünnepe. Idõpontja évenként változik.
   A tavaszi napéjegyenlõség után az elsõ holdtöltét követõ vasárnap.
   Képtípusai:
      Golgota 1994. Húsvét 12,- Ft.
      Isten báránya 1995. Húsvét 14,-Ft.
      Feltámadás, 1998. Húsvét 30,- Ft.
      Turini lepel, 1999. Húsvét 32,- Ft.
      Felírat és a keresztre feszített Megváltó glóriás képe.
      Húsvét 2006. 52.-Ft. 2003.  32,-Ft. 2011. 90,-Ft

  •  Pieta 2012. 105,- Ft
  • Húsvéthétfõhöz tartozik a locsolás szokása. A Vízöntõ csillaghit maradványa.
   2007 Húsvét 62.- Ft.
  • Szintén a húsvéti ünnepkörben maradt meg egy õsi, termékenységi kultuszból a húsvéti tojásfestés hagyománya.
   Válogatás: 1999, 2000, 2008 Húsvét.
   Felíratos Krisztus /Alleluja 2013, 110 / 110.- Ft.
  • 14 keresztúti stáció ívsor és
   emmauszi tanítványok. 115.-Ft.
   2014 Húsvét
  1995. 14,-Ft
  1999. 32,-Ft
  1994. 12,-Ft
   
  2003. 32,-Ft
  2006. 52,-Ft
  2011. 90,-Ft
  2012. 105,-Ft
  2007. Húsvét 62,- Ft
  1999. Húsvét 27,- Ft
  2000.Húsvét 28,-Ft
  2008. Húsvét 70,- Ft


  Hüpatius, Hypatius, St. Jupát.

  Hyginus ( ur. 138-142 ) pápa, szent. Ünn.: jan.11.
  Elõírja a keresztelésnél a keresztszülõk jelenlétét.
  Csók István: Keresztapa reggelije. 1967. Festmények 2,-Ft