E

edény

 • ÓSZ. több edényféle: tál, csöbör (sótartó), fazék.
 • Liturgikus felszerelés részei, melyek különleges szenteléssel ellátva istentiszteleti célokra szolgálnak. Kiemelt jelentõségû a kehely. Kézmosáshoz használt edényfajta az aquamanile. Profanizálásuk szentségtörés.
  Kehely 1938, 1969 Festmény 40 fill.; 1970 Ötvösség
 • ÚSZ. Jel. 5, 15. a hét csésze a 7 végsõ csapás jelképe.
  Kétpói csésze és mintázat
  1984. Honfoglalók mûvészete 4,- Ft

edictum
latin, rendelet, az uralkodó írásba foglalt rendelkezése.
1976 100 éves a méterrendszer

Efezus,
kisázsiai város a Kaistros folyó torkolatánál.
Híres volt Artemisz templomáról (ApCsel. 18, 19.).
Szent Pál elsõ útján járt itt (ApCsel. 16, 6.).
Késõbb Szent János mûködési központja

431-ben itt tartják a III. egyetemes zsinatot, amely Krisztus egyszemélyûségét és Szûz Mária Theotokosz, Istenanya méltóságát mondja ki.
A XIII. században a törökök elpusztítják és elfoglalják.
Ma zarándoklatok célja a hagyomány szerinti Szûz Mária lakóház.
Az efezusi Artemisz templom felirat és kép, térképes háttérrel. 1980. Az ókori világ hét csodája 60 fill.

 

Ötvösség
1970. 40 fill.
Honfoglalók mûvészete
1984. 4,- Ft
edény

 
Efezus
Artemisz templom
1980. 60 fillér
Eger
1961 Várak 4,- Ft


Eger

Szent István alapította püspökség, 1804 óta érseki székhely. István székesegyház építését is elkezdte, amely a török idõkben rommá lett. 1580 után a Szent Mihály templom lett a székesegyház. Pyrker János László O.Cist.érsek építtette (1827-1847) a jelenlegi székesegyházat.Toronyórája rádióimpulzus vezérlésû.
A korábbi székesegyház pillérromjára a Szent István szobrot, Casagrande alkotását állíttatta. 1961 Várak 4,- Ft
Képgyûjteményét a Szépmûvészeti Múzeumnak ajándékozta (Strozzi: Angyali üdvözlet).
A Várdombon a tatárjárás után kezdik építeni a védõfalakat. 1363-ban említik elõször Szent János evangélista várát. 1552-ben Dobó István megvédte a várat, évtizedekre visszavetve a török terjeszkedést.Korabeli metszet és részlet Dobó esküjébõl. 2001, Ifjúságért 60.- Ft.
1596-ban az idegenekbõl álló õrség átadta a töröknek. 1687-ben szabadult fel. Jelentõségét vesztve pusztult. A romok védelmét Pyrker érsek szorgalmazta. Jelenleg a Dobó István vármúzeum kezeli.
Gárdonyi Géza 1897-tõl Egerben élt haláláig. Arckép, név 1963 60 fill. 2013, 425.- Ft.
XVII. századi metszet az egri várról a négyszögletes Szent János székesegyházzal 1972 Borvilágverseny 1,- Ft;
Szõlõfürt alatt jelenlegi látkép a városról 1990 Borvidékek 8,- Ft
Minorita Páduai Szent Antal templom 2000 Vallástörténet 30,- Ft.
Eger várát védõ asszonyok 2002. Ifjúságért 50,- Ft.

Borvilágverseny
1972. 1,- Ft
1990 Borvidékek 8,- Ft
2000 Templomok 30,- Ft
2001 Ifjúságért 60,- Ft
2002 Ifjúságért 50,- Ft

Egervár

Török idõkben a végvárrendszer része, majd a Széchenyi család kastéllyá alakítja. A négy torony ezoterikus keresztet alkot, egy-egy betûvel a csúcsokon: SPQR (Salvator Populi Que Redemptor). 1961 Várak 80 fill.
1961 Várak 80 fill.


egészség

 • ÓSZ. bölcsességi irodalom szívesen emlegeti az egészség megõrzését és tanácsokat is ad hozzá. Óv a mértéktelenségtõl, csüggedtségtõl, aggódástól. Ajánlja az istenfélelmet.
 • Jelenkorban egészségügyi hálózatok mûködnek a betegmentes állapotok érdekében.
  Egészségügyi Világszervezet 1966 2,- Ft; 1973 1,- Ft

Egressy Béni  (1814-1851)
Zeneszerző. A Szózat kottarészlete blokkszegélyen 2014, 4x200.- Ft

Egyed, Aegidius, szent (640-720), O.S.B. bencés apát.
Neve az egyedem, egyetlenem rövidített formája.Ünn: szept.1.
Elõbb remetéskedett, majd kolostort alapított.
A tizennégy segítõ szent egyike.
A XI. szd-ban Esztergomban Szent Egyed ereklyéket õriztek. Tiszteletére szentelt a garamszentbenedeki apátság 1980. Garamszentbenedeki Úrkoporsó 1,-Ft
Sátoraljaújhely pálos templom védõszentje 1789-ig.
2011. Idegenforgalom 160,-Ft.

1966 2,- Ft
1973 1,- Ft
egészség
2014. Egressy Béni

Egyesült Királyság,
United Kingdom (Anglia, Skócia, Wales, Észak-Írország).Fõvárosa London. Kék alapon fehér szegélyû, piros zászlója a skót Andráskereszt, és az angol Szent György kereszt egyesítésébõl létrejött ~Union Jack (junjön dzsek). Ez Ausztrália zászlójának is része. Európa zászlói között

egyetem
középkorban kifejlõdött felsõfokú oktatási intézmény, területi és nemzeti korlátozás nélkül, az egyetemes kereszténység számára.
Jelenleg a teljes tanszabadság talaján áll.
Nagy Lajos király alapítja a pécsi egyetemet. V. Orbán pápa 1367-ben erõsíti meg.
Az ország elsõ egyeteme.1967. 2,- Ft.
Janus Pannonius 1465-ben pozsonyi egyetem alapításához pápai engedélyt hoz.
Válogatás:
Pázmány Péter Tudomány Egyetem 1935; 1985. szelvényes 2,- Ft
Debreceni egyetem 1938, 1988. 4,- Ft

egyetemes
universalis, valamilyen fogalom alapján összekapcsolható dolgok összessége.
Egyetemes Postaúnió UPU 1949, 1974, 1994

egyetem
1967. Évfordulók 2,-Ft

egyház
rendezett közösség. A latin ecclesia a görög ekkaleo (kiáltani, népgyûlést összehívni) szó folyománya.
A Biblia révén vált a szó vallási színezetûvé.
Közös vezetés alatt, azonos célra törõ emberek, szervezett sokasága. (Jn. 10, 3.).
Hatalmat az apostolok kaptak, a fõhatalmat Péter apostol.

Egyház és állam
Nagy Konstantin a kereszténységet államvallássá, Nagy Theodosius államegyházzá, tehát kötelezõvé tette. A magyar királyok részére a pápaság kiváltságos helyzetet biztosított. Magyarországon 1848-ig a katolikus vallás államvallás volt.

Egyház és kultúra
a liturgikus cselekmények gazdagodása, a bibliaismeret képzettséget igényelt. Ennek alapján, és mint államvallásnak meg kellett szervezni az oktatást. Ez egyre bõvebb anyagi kultúrát eredményezett az oktatás, mûvészet terén.

Egyház és munkáskérdés
zömében egyéni próbálkozások történtek a túlsúlyra jutott kapitalista és szocialista társadalmi megoldások ellenében, bár az egyházi tanítások szociális indíttatásúak is. Erõszakos ellenfeleivel szemben az erõszakmentesség gyakorlati hátrányt jelent. Csonka János kereszténszocialista feltaláló és vállalkozó.
1980-ban alakult Európa legjelentõsebb kereszténszociális tanításokra épülõ szakszervezete. A lengyel Gdansk-ban Lech Walesa alapította.
SOLIDARNOST transzparens 2001. Millennium blokk
2001. Millennium blokk

Egyház és tõke
az erkölcsbölcselõk eleinte csak a természetet és a munkát ismerték el a javak õsforrásának.

egyházatyák,
akik az elsõ századok dogmatikai vitáiban és írásaikban képviselték az egyházi hagyományt.VIII. Bonifác pápa adta az egyházatyák közül Szent Ambrusnak, Szent Ágostonnak, Szent Gergelynek és Szent Jeromosnak a "négy nagy nyugati egyházatya" címet.
Gyakran együtt ábrázolják õket.
Képtipus. Négy nagy nyugati egyházatya.
Esztergomi bazilika. Oszlopfõ csegelyen, balról Szt Gergely, jobbról Szt Ambrus Moralt Lajos müncheni festõ mûve 1992. Mindszenty 15,-Ft.
b
lokkszegélyen 2006. Esztergomi bazilika blokk 500,- Ft
A VII.századtól a kiemelkedõ egyházi írókat egyháztanítóknak nyilvánítja az Egyház.

1992. Mindszenty 15,-Ft
2006. 500,-Ft

Egyházi állam
Stato Pontifico, Patrimonium Sancti Petri. Gazdag adományok révén a Szentszék területe egyre növekedett Róma körül. 756-ban Kis Pipin a ducatus Romanust és még öt várost is a Szentszéknek adományozott. Ez a terület lett az Egyházi Állam alapja. Idõvel bõvült a területe, és 1870-ig fennállt.
1860-ban a pápai állam nagyobb része elszakadt a castelfidardoi csata után. A Risorgimento-nak nevezett harcokban Garibaldi, Türr, Tüköry hadvezérek voltak 1960 60 fill.
Jelenleg csak Róma egyik kerülete, a Vatikánváros alkotja területét.
Róma, a Szent Péter templom távlati képe 1985. ITALIA 5,- Ft.

Címere: tiara alatt két kulcs jelvénnyel.
Európa zászlói között.

Egyházi címerek
Vatikán – A korábbi Egyházi állam címerét használja, amelyen két kulcsot  fed a tiara. 
1991 Pápalátogatás blokkszegély.
Pápák címerei. Címerpajzsuk az Egyházi állam címerére helyezett. II. János Pál pápa.
1991 Mária Kegyhelyek. 2005 Pápa blokk.
Égő pápai bulla 1983 Luther blokkszegély.
Püspöki, apáti címer  sablon: Pajzsa körmeneti keresztre helyezett. Fölötte rangjelző kalap, kétoldalt lecsüngő 6-6 bojttal, melyek 1,2,3-as sorba rendezettek. A kalap mindig lebeg a címer fölött.
Blokkszegélyen 1996 Pannonhalma, 2014 Magyar szentek.
Szerzetes rendek:

 • Jezsuiták  IHS 1938 Eucharisztikus blokk 20 fill.
 • Bencések Szent Benedek 1996 Pannonhalma blokk
 • Ferencesek Pax et bonum 2010 Assisi szt Ferenc

Szuverén Máltai Lovagrend. Zárt koronával rangosított, hermelin palástra helyezett Címer 1991, 12.- Ft.   

Egyházi birtok
az a földtulajdon, amely adományozás révén az Egyház tulajdonába került. Válogatás: Ilyen birtokon épült 996-ban a pannonhalmai bencés apátság 1996 Pannonhalma, sorozat és blokk.

Egyházi egyesületek
pápa, püspök, vagy a szerzetes elöljárók alakíthatnak a tökéletesebb keresztén élet elõmozdítására harmadrendeket, jámbor egyleteket, testvérületeket.

egyházi épületek
templom, kolostor, monostor, apátság, iskola, kanonok házak, püspöki palota.

Egyházi év
advent elsõvasárnapjával kezdõdik. Kezdetben csak a vasárnapokat ünnepelték, késõbb alakultak ki az Úr ünnepei. Adventi, húsvéti, karácsonyi ünnepkör, majd Mária ünnepeivel és a szentek ünnepeivel egészült ki az évenkénti megemlékezések sora.
A görögkatolikus egyházi év szeptember 1-jével kezdõdik.
1582-ben, a Gergely naptár bevezetésével került át a naptári (polgári) év kezdete január 1-jére.

egyházi igazgatási rend
hierarchikus rend,. Pápa, érsek, püspök, esperes, plébános.

egyházi (papi) rend
felszentelés révén kapott, hatalommal rendelkezõk összessége.
Fokozatai szentségi jellegûek: püspök, áldozópap, szerpap (diakonus).

egyházi zene
IX. századtól jelenik meg a gregorián mellett a többszólamú zene. A XVII. század-tól az oratoriumokkal együtt a hangszeres zene, uralkodó lett az orgona. A XX. századtól a liturgikus cselekményekhez fokozottabban illeszkedik.
Válogatás: Hangszeres zene mûvelõi 1985 Zeneszerzõk

egyháztörténelem
tárgykörei: elterjedése, TÁMADÁSOK (ÜLDÖZTETÉSEK), TANÍTÁS, ünnepek, életmód, mûvészet.

Egyiptom , görög, Aigiptosz.
Vitatott jelentésû, a Nílus két partján elterülõ oázis, ahol Kr. e. 3200-tól birodalom épült ki. A Nílus torkolatvidékén élt Jákob törzse a kivonulásig 1900-1400 között. Mózes és Áron tórapajzson 1984. Zsidó mûvészet 2,- Ft
Zománc mûvészet már Kr. e. 2466-tól kimutatható.
.A piramisok 2800-2200 között épültek.1980 Az ókori világ hét csodája 5,- Ft. Ekkor a fõváros Memphisz volt.
Nagy jelentõségû a hellén alapítású Alexandria kikötõ.
A Szent Család Egyiptomban talált menedékre, amely ekkor már római provincia volt.


egység

 • részek magasabb szemponthoz igazodó összetartozása, személyek közösségbe tartozása.
 • Általános fogalomként: a bélyegsorozatok különbözõ képei egységet alkotnak.
 • ÚSZ. az egység Krisztusban valósul meg.
  Jn. 15, 5: "…Én vagyok a szõlõtõ, Ti a szõlõvesszõk…"
  Jn. 17, 21: "…Legyetek mindnyájan egy…"


egyszarvú
, latin unicornis.
A középkori mûvészetek kedvelt fantázia-lénye. Szimbólikus magyarázata széleskörû. A tridenti zsinat az ábrázolást betiltotta.
Lány az egyszarvúval 1970 blokk
Hölgy egyszarvúval 1983 Raffaello 1,- Ft

együttmûködés
az akarat önelhatározása közremûködésre, valamely cél eléréséhez szükséges cselekvésben. Egyik kifejezése lehet a kézfogás.
1965 Együttmûködés 2,- Ft


egyszarvú
1983. Raffaello 1,- Ft
együttműködés
1965. 2,- Ft

eke, talaj forgatására használt vontatott szerszám.
"Õk meg ekevassá kovácsolják kardjukat" Iz. 2,3. alapán béke jelkép. Vucsetics szobor 1962. Leszerelés 1,-Ft

El
él, ilu, allah: Isten igen régi neve. Fönséges, hatalmas lényű istenség. Általános fogalomként használták. Nevekben összetételként gyakori. Válogatás: Raffa-el, Micha-el, Gabri-el, Dáni-el,

eledel, étel,
az Újszövetség elveti az Ószövetség étkezési törvényeit. A Mk. 7, 19. vallási szempontból közömbösnek tekinti.
Válogatás: 1954, 1986.Gyümölcsök ; Kenyérszegő 1970 FAO 1,- Ft; 1978 Kovács Margit 1,- Ft;
Eledel az Isten szava,
a bölcs beszéd: Péld. 9, 5 .humanista tudós képe 1969 Rembrandt 1,- Ft;
Maga Jézus Jn. 6, 27. 1938 Eucharisztia 20 fillér.


elefánt
ÓSZ. Hadviselésben alkalmazott indiai elefánt leírása 1Mak. 1,17.
Indiai elefánt 1961. Állatkert 60 fill.
cirkuszi elefánt 1965. Cirkusz 40. fill.
afrikai elefánt 1981. Kittenberger 4,- Ft

1961. Állatkert 60 fill.

elemek

 • Azonos atomokból felépülő anyag. Arany, ezüst, alumínium, vas.
 • Ókori gondolkodóknál négy elem került felsorolásra: föld, víz, levegőég, tűz. A négy elem a Remény festmény kompozícióban 1986. Bélyegnap blokk.
 • ÚSZ. Nincsenek pontosítva az elemek. "Az elemek a tűz hevétől felbomlanak" 2Pét. 3,10.


emberi jogok
,
minden embert megillető alapjogok.
Az ENSZ 1948-ban fogadta el az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. 1968. 1,-Ft; 1979. Szelvényes ívsor.

Emmauszi tanítványok
A Feltámadás napján Kleofás és társa Emmauszba indult. Útközben Jézus csatlakozott hozzájuk, de nem ismerték fel. Csak később a kenyértörés során. Ekkor azonban eltűnt a szemük elől. Lk. 24,33.
A Feltámadás első tanúi közé tartoznak. Udvardi: Felismerés 2014. Húsvét 115.- Ft.

energia,

 • görög ergon műszóból, hatékonyság, ténylegesség.
 • Az anyag működőképessége. Ennek a révén munkát végezhet. Napenergia 1984. Energiatakarékosság 1,-Ft
 • Jézus némely csodáját ergon szóval jellemzi az evangélista.

  enkolpium
 • Ókorban a nyakban viselt amulett.
 • Kereszténységben a nyakban viselt ereklyetartó.
 • Szent István is kapott szent kereszt ereklyét. Ennek készíttetett egy kettõskereszt alakú encolpiumot, nyakban hordható tartót. Ezt viselték a hadviseléskor az árpádházi királyok. Ez "A nagy erejû kereszt" lett III. Béla király alatt 1165 után királyi címer, majd a magyar címer jelvénye.
  Szent Imre mellén 1930. 8 fill.;
  Szent László mellén 1942. Királyok 8 fillér;

erdõ
Bibliai idõben leggyakoribb erdõalkotó fajták: tölgyek, terebint (Pistacia) fenyõ. Libanonban (Fönícia) cédrus, fenyõ, ciprus. Válogatás: fenyõ, tölgy, hárs levél 1976. Erdõsítés 1,- Ft;
erdei részlet 1991. Markó Károly 12,- Ft;
Libanoni cédrus 1973. Csontváry 2,50 Ft.

1968. 1,-Ft
1979. Szelvényes ívsor
emberi jogok
energia
1984. Energiatakarékosság 1,-Ft
erdõ
1976. Erdõsítés 1,- Ft

ereklye, latin reliquia, maradvány.

 • Krisztussal kapcsolatos tárgyak, szentek maradványai és a velük kapcsolatos dolgok.
 • A IV. sz.-tól terjed el az ereklyetisztelet. Elsõsorban a szent kereszt ereklyét tisztelték. Szent István is kapott szent kereszt ereklyét, amelynek enkolpiumot készített de szentek ereklyéihez szintén hozzájutott.
 • A liturgikusan tisztelt ereklyéket oklevéllel kell bizonyítani.
 • Az okmány nélküli ereklyék magán tiszteletben részesülhetnek.
  Szent István kardja 1984. Honfoglalók mûvészete 2,-Ft.

ereklyetartó,

 • a felhasznált arany, ezüst, drágakõ, gyöngyök miatt a mennyei Jeruzsálem képmásának számított. Alakja változatos, kereszt, doboz, szelence.
 • Kegyszobrok is tartalmaztak ereklyét, ezért is tulajdonítottak csodás erõt ezeknek.
 • a herma, fejereklyetartó.
  1978. Szent László herma 1.- Ft;
  1986. Történelmi arcképcsarnok 4,- Ft.
  Szent István herma 2012 Kalocsa blokkszegély

erények

 • Az ókori bölcselet igyekezett a jó erkölcsi készség kötelességét rendszerbe foglalni.
 • Bölcsesség / Mértékletesség és Állhatatosság / Igazságosság
  nõalak freskók Vitéz János dolgozószobájából. 2006. Bélyegnap 52,- / 52,-Ft.
  Erény nõalakok a Városháza bejárata fölött. Okosság (Prudentia) és Igazságosság (Justitia)
  2013 Székesfehérvár 110.- Ft.
  Törvénykönyv két oldalánál az igazságosság nőalakjai, 2014 Werbőczy 330.- Ft.
 • ÚSZ. Több erényt felsorol. Kiemeli az isteni erényeket: Hit, Remény, Szeretet. Róm. 5,1-5.
  Hit ábrázolása kereszttel történhet. Kereszt Szent Erzsébet imakönyvén. 1944. Nagyasszonyok 20 fill.
  Remény, Szász Endre festménye 1986. Bélyegnap blokk.
  Szeretet, Lazzarini festmény. Nõ gyermekekkel 1970. Festmény 60 fill.

Erkel Ferenc
(1810-1893), zeneszerzõ.
Kölcsey Himnuszának megzenésítõje. szöveg 1998. Himnusz 75,- Ft.
név és arckép 1953. 40 fill.; 1960. 60 fill.; 1963. 60 fill.1985. 6,- Ft;
születésének 200. évfordulója 2010. Blokk 500,- Ft
1953. Zeneszerzõk 40 f.
2010. Blokk 500,- Ft
1960. Arcképek 60 fill.
1963.  Események 60 fill.
1985. Zeneszerzõk 6,- Ft


erszény
Bibliai idõkben bõrbõl készült. Máté apostolt ábrázolhatják erszénnyel, mivel vámos volt. Négy apostol 1979. Dürer 5,-Ft.
Bölcsesség nõalakja erszényt fog 2006 Bélyegnap 52.- Ft.

Erzsébet, héber, Eliseba, Isten a teljesség.
Zakariás pap felesége, Keresztelõ Szent János anyja, Szûz Mária nagynénje.
Mária és Erzsébet találkozása, Felka. Erzsébet glóriával, piros ruhában üdvözli Máriát. 1973. Festmény 4,- Ft

Erzsébet apácák
ferences harmadrendhez tartozó, Szent Erzsébet példájára betegápolással foglalkozó társulat. Budán, a Vízivárosban, 1785-ben telepedtek meg; városképben 1970. Évforduló blokk; 1961. Panoráma; 1985. Kulturális Fórum blokk.

Erzsébet királyné (1837-1898) Ferenc József felesége.
A pápától aranyrózsa kitüntetést kapott. 1996 Európa 75,-Ft.

Tiszteletére nevezték el a János-hegyi Erzsébet kilátót.
2010. Idegenforgalom 400,- Ft;
Erzsébet hidat 1964. Hidak 1,- Ft; 2009, 240.- Ft blokkban.

Erzsébet nevek

 • Árpádházi Szent Erzsébet, Portugáliai Szent Erzsébet, Szilágyi Erzsébet, Erzsébet királyné.
 • bélyegtervezõk. Kovács Erzsébet, Szekeres Erzsébet, Szûcs Erzsébet, Z.Szûcs Erzsébet,festõ Korb Erzsébet

eskü
Isten tanúságul hívása az igazság mellett.

István király esküre emelt jobbja az esztergomi bazilika felett. 1939. Templomok 40 fill. 1943. 50 fill.

este, nap leeste.
Bibliában a nappali idõszak befejezése. A munkás megkapja a bérét. 5M. 24,15. Mt. 20,8.
Este a cserénynél felirat 1968. Hortobágy 2,50 Ft.

eszrogtartó
Augsburg 1984. Zsidó mûvészet 4,-Ft.

Esztergom A prímás érsek székhelye.
Esztergom helynév bélyegzés 1972. Bélyegnap 2,-Ft, zöld keretszín.
V á r á t    Géza fejedelem kezdi építeni. Várkápolnája Szent Vid tiszteletére épült. Itt keresztelték meg Vajkot, a késõbbi István királyt, és itt történt István király megkoronázása.
Várkápolna rózsaablaka 1969. Dunakanyar 3,-Ft. Kápolna a rózsaablakkal 2007. Szent Imre blokk. Blokkszegélyen a korabeli Várhegy.
Várát a tatárok nem tudták elfoglalni. 1249-ben IV. Béla király az érseknek adományozta, és engedélyezte a Víziváros építését. A jelenlegi kéttornyú temploma 1738-ban készült, és Loyolai Szent Ignác tiszteletére szentelték.
A török 1543-ban elfoglalja. 1594-ben visszafoglalják. Itt halt bele Balassi Bálint a kapott sebeibe. 1605-1683 között újra török kézen.
A régészeti feltárások eredménye a Vármúzeum. Négy sarkalatos erény freskó Vitéz János dolgozószobájából 2006. Bélyegnap.

1967. Idegenforgalom 1,- Ft
1969. Dunakanyar 3,- Ft
Mária kegyhelyek
1991. 20,- Ft

 


Erzsébet
1973. Festmény 4,-Ft
Erzsébet apácák
1961. Panoráma

Idegenforgalom
2010. 400,-Ft
1996 Európa 75,- Ft
1964. Hidak 1,- Ft
Erzsébet királyné

eszrogtartó
1984. Zsidó mûvészet 4,-Ft
Esztergom
1973. Városok 3,-Ft

1939. Templom 40 f.
1997. St.Adalbert 80,-Ft
2001. Mária Valéria híd 36,- Ft
Esztergom

B a z i l i k a. Az ország legnagyobb és rangban elsõ temploma. A prímás érsek fõszékesegyháza.Esztergomi Fõszékesegyház felírat 2014 Magyar szentek blokkszegély
Szent István kezdte építtetni 1010-ben, Szent Adalbert patronátusa alá helyezte. 1997. St.Adalbert 80,-Ft. Hunyadi János renováltatta 1456-ban. Ekkor Szent Adalbert és Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték. A török háborúk tönkretették. A Porta Speciosa töredéke a Vármúzeumban látható. 2001. 1000 éves az esztergomi érsekség 124,-Ft.
A bazilika mellé épült Bakócz kápolnának a kegyképét megtalálták a romok között. Ez a jelenlegi bazilika egyik mellékoltárképe. Kistáji búcsújáróhely 1991. Mária kegyhelyek 20,-Ft.
A töröktõl visszafoglalt várterület 1683 után katonai terület lett. Rudnay érsek 1820-ban kérte a terület átengedését. Az új bazilika 1822 és 1856 között épült . Liszt Ferenc "Esztergomi mise" hangjai mellett szentelték fel. Impozáns oszlopcsarnok, vörösréz borítású kupola, két melléktorony adja meg a külsõ jellegzetességét.
2011. Liszt blokk szegély
2006. 150 éve szentelték fel az esztergomi bazilikát blokk. Blokkszegélyre a kupola belsõ látványa, feszület, az Assumpta fõoltárkép részlete került.
2014 Magyar Szentek blokkszegély bazilika elmosódott képe, alsó felíraton "Esztergomi Fõszékesegyház, Prímási Levéltár"

D u n a  felõli nézete.
Háttérben 1938. Eucharisztikus kongresszus 20 fillér.
1947. Repülõ 20 fillér.
Várhegy, prímási palota és Keresztény Múzeum, vízivárosi Loyolai Szt.Ignác templom 1973. Városok 4,-Ft.
Festményen 1991. Pápalátogatás blokk.
Elmosódott kép 2014 Magyar szentek blokkszegély
Apró motívumként
2001. Mária Valéria híd 36,-Ft.

2011. Liszt blokk szegély

Eucharisztikus kongresszus
1938.  20 fillér
1973. Városok 3,-Ft

O s z l o p c s a r n o k felõl.
1939. Templom 40 fill. 1943. 50 fill. 1969. Dunakanyar 3,-Ft. 1991.Mária kegyhelyek 20,-Ft; 2011 Liszt blokk.
aprómotívum 1967.Idegenforgalmi év 1.- Ft.
Kupola és oszlopcsarnok, Patrona Hungariae szobor, kupolatartó belsõ pillérek, a csegelyen egyházatyák képei. Kupola felirat: Assumpta est Maria in Coelum Gaudent Angeli. A bélyegen az ASSUMPTA és az ANGELI feliratrész látszik.
1992. Mindszenty 15,-Ft.
A vatikáni posta 1950-ben a Mária dogma kihirdetésekor két címletû bélyegsort adott ki. A két bélyegre elosztva került a bazilikában is lévõ szöveg.


Esztergom vármegye
Címere Szent Adalbert liturgikus öltözetben, alba, lila kazula, pallium, mitra; ezüst (fehér) trónon,
baljában pásztorbot, jobbjában három lándzsa. A trónt lila köpenyszél fogja körül. Tetején korona. A háttér máz ezüst (fehér). A trón vörös-ezüst (fehér) sakkozású pajzstalpra helyezett. Komárom vármegyével egyesítették.
A két címer 1997. Megyecímerek 27,-Ft.

Esztergomi Érsekség
Az
ország rangban elsõ fõegyházmegyéje. Érseke a rangban elsõ fõpap. István király kérésére II. Szilveszter pápa írta alá az alapító levelét.
1000 éves az Esztergomi Érsekség 2001, 124.- Ft
Védõszentje Szent Adalbert. A királyi család fõpapja lett az érsek. Nagy birtok adományokat kapott. Ilyen birtokon épült a kemencei erdei vasút. 2004. Kisvasutak 120,-Ft.
A XI. sz.-ban Szent Egyed ereklyéket õriztek.

Elsõ érsekei közt volt Asztrik.
1394-tõl prímás érsek
Prímási Levéltár felírat 2014 Magyar szentek blokkszegély

. Vitéz János, Bakócz Tamás bíboros, Oláh Miklós, Pázmány Péter bíboros, Szelepcsényi György.
1714-tõl hercegprímás érsek cím. Keresztély Ágost bíboros, Esterházy Imre, Batthyány József bíboros, Rudnay Sándor bíboros, Simor János bíboros, Vaszary Kolos bíboros, Mindszenty József bíboros.
1976-tól prímás érsek. Lékai László bíboros.

Jelentõs gyûjteményeket hoztak össze, fõleg könyvek vonatkozásában. A gyûjtemények tárgyait a gyûjtõje szerint tartották nyilván, mint Oláh Miklós gyûjteménye.
Simor János 1875-ben egyesíti és osztályozza a gyûjteményeket.
A Bibliotéka több könyvtár létesítéséhez járult hozzá.
Esztergomi Fõszékesegyház, Prímási Levéltár
A kõtár anyagából lett a Vármúzeum.
Régiségtárából a Balassi Bálint Múzeum önállósodott.
Kincstárából gazdagodott az Esztergomi Fõszékesegyházi Kincstár. Felirat és értékek a kincstárból 1987. Mátyás kálvária blokk.
Suky Kehely
1970. Ötvösség 40 fill.
Képtára jelenti a Keresztény Múzeumot. Atyaisten angyalokkal szoborcsoport részlet 1969. Dunakanyar 3,-Ft.
1970. 1973. Festmények.
Kersztény Múzeum Esztergom felirat 1970. Blokk szegélyen.
Keresztény Múzeum Esztergom fennállásának 1000 éves évfordulóján felirat 1973. blokk szegélyen
Garamszentbenedek 1980. Úrkoporsó.
Sattler festmény 1991. Pápalátogatás blokk szegélyen.


Esztergom vármegye
1997. Megyecímerek 27,-Ft

Esztergomi Érsekség
2001 Esztergomi érsekség 124,- Ft

Eufrátesz, a paradicsomi négy folyó egyike.
Háttér térképen 1980. Az ókori világ hét csodája 40 fill.

Európa
Egyike az öt földrésznek. Rendezvények kapcsán gyakran kerül a térképe, neve bélyegre. Válogatás:
Közép-európai Katolikus Találkozó blokkszegély felírat. 2004.  Máriacell.
1991 óta évi rendszerességgel EURÓPA felíratú kiadás jelenik meg.


Európa zászlói
Zászlón végig futó latin kereszt: Dánia, Izland, Finnország, Svédország, Norvégia; Union Jack: Nagy-Brittania;
görög kereszt: Görögország, Svájc;
tiara és két kulcs: Vatikán
ötosztatú címer Portugália
blokk szegélyeken 1975. 1977.;
1983. Interparlamentáris Unió; 1983. Madrid; 1985. Helsinki;
1985. Kulturális Fórum; 1986. Bécs.1985 COMNET 4,- Ft

Eusztachiusz, vértanú, szent (II.szd.)
A 14 segítõ szent egyike. Ünn.: nov.3. Egy szarvas jelent meg Eusztachiusznak egy vadászat alkalmából, agancsai között a megfeszített Jézus volt látható. Ekkor megtért. Szent Eusztachiusz felírat, kezében fehér zászló, rajta szarvasfej korpuszos kereszttel
1979. Dürer 4,-Ft.

evangélikus,
a reformáció lutheri irányát követõ.
1983.Luther blokk.
2010 Heltai Gáspár 240.- Ft.
Budapest Deák téri templom EVANG. rövidítés
1939. feliratos; 2000. Templomok 30,- Ft
Szolnok, evangélikus templom 1975. Városok 5,- Ft.
Kiskõrös 1997. Borvidék 27,-Ft, Pécs, felirat, templom 2010. Belföld
Sopron evangélikus templom 1974. Aerofila 2,- Ft

evangélisták,
az evangéliumok szerzõi: Máté, Márk, Lukács, János.
Szimbolumaik Ezekiel 1, Jel.4,6-8 alapján: ember - Máté,
oroszlán - Márk, bika - Lukács, sas - János.
Nagy Szent Gergely pápa adta ezt a jelenlegi szimbolum formát.
Evangélisták a sarokképeken 1975. Ikonok 40 fill.
A bibliai csillagászat hajlik a vízöntõ, oroszlán, bika és sas csillagkép kapcsolat lehetõségére.

Evangélium , görög örömhír.
ÚSZ. elsõ négy könyve. Jézus eljövetele, mûködése, feltámadása írott formában.
Iniciálé Pesti Gábor evangélium fordításából 1973.Könyvnyomtatás 3 Ft

Evangéliumok
Az újszövetségi Szent Írás elsõ, az Apostolok cselekedeteit megelõzõ része. Négy könyvbõl áll:
Máté evangélium (Mt) -Márk evangélium (Mk) - Lukács evangélium (Lk) - János evangélium (Jn)
Máté evangélium részlet blokkszegélyen 1993. Mátyás missale.

Exodus Mózes 2. Könyvének görög-latin elnevezése az Ótestamentumban. Kivonulás Könyve 2M.

Ezékiel, nagypróféta Ünn.: ápr.1.
Látomása alapján kapták az evangélisták szimbólumaikat.
Koronázói paláston 2000
HUNPHILEX blokk
2007. Szent Korona blokkszegély.

ezüst, fehér, fényes fém.
Bibliában a gazdagság jele. Ékszer, pénzérme készülhetett belõle.
Ezüst bélyegkép háttér 1961. Bélyegkiállítás. 2010. Karácsony 105 Ft Ezüstszerelékes szablya 1996, 24.- Ft.
Egyik fém címerszín. Fehér színnel helyettesíthetõ.

É

éberség

 • céltudatos ébrenlét, virrasztás, vigyázás.
  ápolónõ 1944. Vöröskereszt 50 fill.; honvéd 1950. Terv 2,- Ft;
  Mt. 6, 32.: Isten õrködik, virraszt az emberek felett.
 • Állandó készenlét, valakinek, valaminek a várása
  szarvas-lesen 1971. Vadászat 80 fillér
 • Mk. 14, 38.: az éber figyelem tárgya a rejtetten jelenlevõ Úr. Így az éberség összekapcsolódik az imádsággal

Éden
Éden, edin, adéa, puszta. Ter. 2, 8.: "Az Úristen kertet telepített Édenben". Földrajzi névként szerepel a köznév, így nem azonosítható. Ezért alakult a Paradicsom kert éden kertté az értelmezésekben.
Pusztai ötös 1968. Hortobágy 2,- Ft

ég királynõje
a Vénusz bolygó istennõjének díszítõ jelzõje.
Jeremiás próféta a templom pusztulásában büntetést lát az ég királynõje tiszteletéért. Fõleg asszonyok tisztelték sütemények feláldozásával, ezek valószínûleg csillag formájúak voltak (Jer. 44, 19.).
1961. Vénusz rakéta 2,- Ft. 1977 Viking blokk.

égboltozat

 • ÓSZ. a boltozatnak látszó eget valóságos boltozatnak tekintették. Sátorként feszül ki (Zsolt. 19, 2.). Isten az égboltozatra erõsítette a világítókat (Ter. 1, 14.). Az igazakra váró dicsõség képe a csillagos ég (Dán. 12, 3.).
  Világítók: Nap, Hold, csillagok, 1959. Geofizika 60 fill.
 • A nagyságot és fönséget a kékség és a tágasság megnyilvánulásában élték át (Zsolt. 19, 2.).
  A magyar címerek jellemzõ színe a kék 1997 Megyecímerek.
 • Némely szövegrészbõl (Ez. 1.) arra következtetnek, hogy az égboltozat alapjának a bika, oroszlán, sas és vízöntõ csillagképet látták.
  2005 Csillagjegyek

égtájak
bibliai nyelvhasználatban keveredõ kifejezések.
Kelet ami elöl van, Nyugat a tenger, Dél a Negeb sivatag,
Észak a baloldalra esõ. A bélyegeken levõ térképek északi tájolásúak.
Félelmetes égtáj. Jer. 1,14.
Válogatás:
Iránytû É-D állásban, égtáj rózsa 1965 Nyugodt nap éve 1,50 Ft
Észak emlékmû 1939 Magyar a magyarért 6 fill.
DÉL felülnyomat 1941. 10,20 fill.
Kelet felirat 1940. 10 fill.
Nyugat-magyarországi majolika 1968. Bélyegnap

éhség
ÓSZ. az éhség evéssel csillapítható (2Sám. 17, 29). Az emberi lét alapvetõ szükségleteinek hiányát látja az éhségben (Iz. 58, 7)
Gyerekeinek kenyeret szelõ anya 1970 FAO 1,- Ft
Kenyérszegõ, kerámia 1978 Kovács Margit 1,- Ft .
USZ. átvitt értelemben: igazságra éhezés (Mt. 5, 6).

éjszaka
a nap sötét része, amely világos napszakkal váltakozik (1M. 1, 5). Isten holdat és csillagokat teremtett, hogy megvilágosítsák (1M. 1,16)
Északi sarki fény 1959. Geofizika 30 fill.
Sétakocsikázás újholdnál Athénben 1973 1,- Ft
Betlehemi éjszaka 1994. Karácsony 12,- Ft

ékszer
Iz. 3, 16 ékszerek felsorolása. karperec, gyûrû, orrkarika, fülbevaló, lábkarika, nyaklánc, pecsét. Gyöngyökkel, drágakövekkel is díszítették. Férfiak és nõk egyaránt kedvelték. Némely ékszer amulettként is szolgált.
Minta: ékszerek 1973 Bélyegnap, nyaklánc 1983 Raffaello

élet

 • sajátos létformának értékelik a bibliai szövegek.
 • A figyelem eleinte a mozgásra irányította a gondolatot, így lehetett a forrás "élõ víz".
  Mária képeken a korsóban álló virág az élet vizét adó kút jelképe.
 • Kapcsolták a lélegzéshez is, az életerõ képzet magyarázataként.
 • Esetenként a vérhez, ha a vér kiömlik, az élet megszûnik.
  Zsolt. 36, 10.: az élet forrása Isten.
 • Élénk színek jellemzése lehet. Olyan zöld, mint az élet.
 • Nõi név a görög Zoé.

élet fája
összefoglaló neve a keleten elterjedt, többé-kevésbé stilizált faábrázolásoknak, melyeknek bizonyos értelemben kultikus szerepük volt. Növénytanilag a datolyapálma lebeghetett a szemük elõtt.
ÓSZ. Péld. 3,18. arra vall, hogy az élet fája kifejezõ eszköz. Az életadó erõ jelképe általában. 1M 2,9. "És az Úr a földbõl mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép, és táplálkozásra alkalmas; azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának fáját." 2010 Ember tragédiája 105.- Ft.
Mai mûvészetekben változatos ábrázolások jelennek meg. Bélyeg keretdísz, 1926. Keskeny Madonna.

élet könyve
élet tarsolya (2M. 32, 32). Azok nevét, akik a földön élnek, Isten följegyzi egy könyvbe, akit innen kihúz, az meghal átvitt értelemben. Ezt a képet alkalmazzák a zsidók sírfeliratul. T.N.C.B.H. lelke legyen betöltve az élet tarsolyába - 1994 Holocaust 19,- Ft

életkorok
a mûvészetekben elterjedt az életkorok háromtól tízig terjedõ sorozatban való ábrázolása.
Hármas sorozat:
Háromkirályok: idõs, középkorú, fiatal 1943 Karácsony 30 fill.;
1973 Festmény 1,- Ft
Betlehemesek: öreg pásztor, juhász, kisbojtár szerepben
1985 Karácsony 1,- Ft
Étkezõ parasztok: idõs, középkorú, fiatal
1968 Festmények 2,50 Ft

ének

 • Az emberi hang sajátos megnyilvánulása. Szövegbõl, és dallamból áll. Graduale Pars II. 2002. Jubiláló közgyûjtemények 150,- Ft.
 • Mûvészileg vokális zene. Hivatásos énekesek képzése is folyik.
 • ÓSZ. kiemelkedõ jelentõségûek a zsoltárok és kantikumok.
 • Az egyház gyakorolja az ünnepélyes imádást, ami legkifejezõbben az énekben csendül fel.
 • A római liturgia sajátos éneke a gregorián dallam. Zsoltár, himnusz, dicsõítõ, hálaadó énekek.
 • Éneklõ angyalok. Karácsony 1943, 4 fill. 2012, 130.- Ft.

építés, épülés
ÚSZ. Mt. 24,1. Épületre vonatkoztatva. Válogatás: 1955. Munka 12 fill.
1Kor 10,23. "Minden szabad, de nem minden szolgál épülésünkre." 1Kor 8,1. "A tudás felfuvalkodottá tesz, a szeretet ellenben épít."

érdem, latin, meritum;
bizonyos teljesítménynek jutalomra méltóságát jelenti. Válogatás Légrády Sándor díjazott bélyegeibõl: 1940. Székely Madonna 20 fill. 1970. Ötvösmûvészet 40 fill. 1978. Koronázási ékszerek, blokk.

érckígyó
3M. 21,4. A pusztai vándorlás során az elégedetlenkedõ nép megbüntetésére az Úr tüzes kígyókat küldött. Mózes az Úrhoz fordult segítségért, aki megparancsolta neki, hogy készítsen rézbõl egy kígyót, és erõsítse egy póznára. Aki rátekint a kígyóra, megmenekül. Jn. 3, 14 szerint a réz(érc-)kígyó a keresztrefeszítés elõképe.
Tokaj címerében 1973 Városok 3,- Ft

érsek
archiepiszkopusz, metropolita. Egy vidék feletti elõjogokkal rendelkezõ püspök neve. Ma több püspök vezetõ fõpapja. Érsekségek: Esztergom, Kalocsa, Eger, Veszprém.

étkezés
ÓSZ. általában kenyérevést jelent, a mulatozással összekötött lakomával szemben.
Mulatozó társaság a szabadban 1969 Festmény 4,- Ft
A földön ülve ettek, napjában kétszer (Mt. 14, 19).
Mára elterjedt az asztalnál étkezés.
Étkezõ parasztok 1968.Festmény 2,50 Ft
gasztronómia 2005 Európa blokk.
Jelképesen az Istennel való közösséget jelenti (Mt. 8, 11).

év

 • a kezdési idõponttól függõen egyházi, csillagászati, meteorológiai, naptári éveket használunk. A Hold és a Nap év együttesébõl alakult ki az idõtartama Kr. u. a II. sz.-ban. Késõbb Gergely pápa naptárreform révén korrigálta a még meglevõ idõeltolódást.
 • Naptári év kezdetére kiadott bélyeg: 1963, 1982 2,- Ft. A napév 365 napot, 5 órát és 48 percet tesz ki, ezért négy évenként naptári szökõhónapot iktatnak az évbe.
  1988 Mûkorcsolya - naptári szökõnapos kiadás (február 29-ikén).
 • év idõtartamú eseménysorozat neve. Ezek a legkülönbfélék lehetnek.
  Válogatás: Jubileumi Év, Szent év, Idõsek éve, Könyvév.

Éva
a Bibliában szereplõ elsõ nõ neve (Ter. 3, 20). Jelentése vitatott.
Madách Tragédiájának Paradicsom jelenetében.
"Éva:   Ah, élni, élni: melly édes, mi szép!
Ádám: És úrnak lenni mindenek felett."
2010. Ember tragédiája kisív

Éva, keresztnév
Zombory Éva, bélyegtervezõ. 1980. Bélyegnap 2,-Ft

évforduló, latin anniversarium.
Egyes hittitkok, szentek ünnepeit, egyes események emlékét is évrõl évre felújítja az egyház, meghatározott napon. Húsvét, Karácsony.

évszakok,
Bibliai vidékeken csak két évszakot ismertek, a nyarat, és a telet. Mérsékelt övön négy évszak ismert: tavasz, nyár, õsz és tél. Képfeliraton: tavaszi hérics 1950. Virág 60 fillér; õszirózsa 1968. Kerti virágok 2 Ft; Téli olimpia 1967 blokk; Nyári olimpia 1968 blokk.


1986. Bécs 20,-Ft.
Európa zászlói
Eusztachiusz
1979. Dürer 4,-Ft.

1974. Aerofila 2,- Ft
Templomok
1939. 50 fill.
evangélikus
 
 
ezüst
Honfoglalás kori emlék
1996. 24,- Ft

 

 

 


Éden
1968. Hortobágy 2,- Ft
ég királynõje
1961. Vénusz rakéta 2,- Ft
égboltozat
1959. Geofizika 60 fill

1978. Kovács Margit 1,- Ft
1970 FAO 1,- Ft
éhség

1959. Geofizika 30 fill.
1994 Karácsony 12,- Ft
éjszaka

ékszer
1973. Bélyegnap blokk
 
élet fája
1926. Keskeny Madonna


 
ének
Közgyûjtemények
2002. 150,- Ft

építés
1955. Munka 12 fill.
érckígyó
1973 Városok 3,- Ft

 

 

1969. Festmény 4,- Ft
2005. Európa blokk
étkezés
Éva, keresztnév
1980. Bélyegnap 2,-Ft
Éva
Ember tragédiája kisív
2010. 105,-Ft

1950. Virág 60 fillér
1968. Kerti virágok 2 Ft
évszakok