Cs

család héber bet (ház), latin familia.
A Bibliában a család feje az apa, ennek halála után az elsõszülött fiú (1M 27, 29.). A családi élethez a bölcsességi irodalomban találhatók fontos tanácsok.
Legõsibb és legeredetibb természetjogi intézmény. Atya, anya és gyermekek közötti társaság.
Általánosan: 1994. Család év 19,-Ft
Szent István és családja felirat 1938 Blokk
Szent Család 1943, 1968 (részlet), 1972, 1973, 1979, 1986, 1989, 1994.

Csanád, püspökség.
Elsõ püspöke és védõszentje Szt. Gelllért.
Feltalálóként jeleskedett Verancsics Fausztusz (+1617)
1982-tõl Szeged-csanádi püspökség. Címere:
Dunaparton áll Szent Gellért, a róla elnevezett Gellért-hegy elõtt.

Fõpapi ornátusban mitrával, kördicsfénnyel. Alba, stóla, piros casula. Baljában pásztorbot, jobbjában lándzsa és a vértanúk pálmaága. A címer Csongrád megye címeregyüttesének része. 1997. 27,- Ft.

Csanád megye
Címere a Csongrád megye címer része. Egyezik a Szeged-Csanád megyei püspökség címerével.

császár, király
Középkori ábrázolásokon a koronás férfiak a legmagasabb földi méltóság képviselõi.
Úgyszintén a gyermek Jézusnak hódoló bölcseket királyként kezdték ábrázolni.
A korona mellett gyakoribb attribútumaik: országalma, jogar, címer, lándzsa.

Csegöld
Zenélõ angyalok kép.1973. Festmények, 60 fill.; 2,50 Ft

Cseh testvérek cseh jednota bratska.
A huszitizmus egyik ága, 1457-ben alakult.
Püspökük volt Comenius.

1994. Család év 19,-Ft
Szt.István és családja 1938. Blokk
Szent család
1943.
család

Zenélõ angyalok
1973. Festmények 60 fill./2,50Ft
Csegöld

Csehország

Bohemia neve a kelta boios törzsre utal, ezekrõl adták a rómaiak a nevet. Ezeket a szláv törzsek kiszorították.
A kereszténységet 845 után kezdték felvenni. Adalbert prágai püspököt elûzték, aki ezután Magyarországon is tevékenykedett. Az uralkodók a magyar Árpádházzal is rokonságba kerültek. Cseh királyné volt Adelhaid, I. András király lánya. Szintén Árpádházi sarj Prágai szent Ágnes.
Súlyos eseményekkel dús korszak következett a luxemburgi dinasztia uralmával 1346-tól. IV. Vencel kivégezteti Nepomuki szent Jánost.
Ekkoriban lépnek színre a husziták. Zsigmond császár, aki cseh-magyar király is volt, zsinatot hívatott össze a hitbeli szakadások megszüntetése érdekében. Husz Jánosnak menlevelet adott. A menlevél dacára az õrizetével megbízott gróf kivégezte. Emiatt hatalmas erõvel fellángolt a huszita felkelés. A husziták a Felvidékre is özönlöttek. 1469-ben a pápa Mátyás királyt kérte a felkelés leverésére. Csehország királyának is felkenték. Részleges eredményt ért el.
Prága vidékén a husziták Jagelló Ulászlót választották uralkodónak. Mátyás halála után a magyar trónt is megszerezte. Fia II. Lajos cseh- magyar király a mohácsi vészkor halt meg.
Ezután a cseh-magyar trón a Habsburgoké lett 1918-ig.


Csempeszkopács

Szent György templom 1250 körül épült. Déli kapuja fûrészfogas keretdíszû, sárkányos fejezetû oszloppárral, Isten Báránya dombormûvel 1972. Mûemlékvédelem 3,- Ft.

csengõ
Az ókori népek démonûzõ szerepet tulajdonítottak a csengõnek. Ez a felfogás fellelhetõ a 2M 28, 35-ben. Késõbb eszköznek tekintették Jahve vagy a nép figyelmének felkeltésére.
(Sir. 45, 9.)
Szkíta csörgõ, 1977. Bélyegnap 2,- Ft.

cserkészet
Baden Powell által 1908-ban alapított ifjúsági szervezet a fegyelem és önzetlenség fejlesztése céljából. Védõszentje Szent György. Jelvénye liliom, Magyarországon Szent Koronával rangosítva; cserkész 1940, 1941, 1997
Gödöllõi cserkész világtáborozás 1933. Jamboree. A világ elsõ
jamboree bélyegkiadása.
Gödöllõi leánycserkész világtáborozás 1939. PAX-TING
A világ elsõ leánycserkész bélyegei.
2001. Öreg cserkészek 150,-Ft.
Blokkszegélyen Baden Powel 2007. Európa blokk
A világ elsõ cserkészeket ábrázoló bélyege 1925 Sport 1000K
Cserkészszövetség. Márton Lajos rajzaival tervezte Szalma Edit.
. 80 éves a jamboree plakát / Sátor és kinagyított falevél / Tábori kereszt elõtt, imádkozva térdelõ kiscserkész és köszöntésre emelt kéz / Elsõsegély nyújtás és jelvény 2012, 4x105
Ma már önálló motívumgyûjtõ-terület.
Forrásmû: Norbert Thiele: Pfadfinder-Briefmarken Katalog. (Am Berkaibach 2, D-59 872 Meschede)

Csesznek
Vár. A tatárjárás után épül. 1594 és 1598 között volt török kézen 1960. Várak 3,- Ft.

Csezmicei János ~Janus Pannonius

cséplés
Bibliai korban járomba fogott állatokkal tapostatták ki a gabonából a szemeket (Oz. 10, 11.).
Átvitt értelemben az ellenség eltiprásának a módja (Mik. 4, 13.).
Jelenkorban arató-cséplõ gépek: 1950. Légiposta 2,- Ft.

csiga

 • ÓSZ. tisztátalan állat 3M 11,44.
  Az igazságtalanul ítélkezõket jelképezheti. Zsolt. 58, 9. alapján "...múljanak el, ahogy elmúlik a csiga..."
  Minta: Reineckia 1969 Földtani Intézet 2,- Ft.
 • Mûvészetekben voluta a csigavonalszerû díszítés.
  Minta: Iniciálék 1970. Bélyegnap.

csillag, a bibliai írásokban:
fényforrás 1M 1, 15.
nagy a számuk 1M 15, 5.
mindegyiknek megvan a maga helye Bölcs. 7, 19.
Isten teremtette Jb. 9, 9.
Isten trónja a csillagok felett Iz. 14, 13.
Eredménytelenül küzdöttek a csillagkultusz ellen Szof. 1, 5.
"...a hét csillag a hét egyháznak az angyalai..." Jel. 1, 20.

 • tizenkét csillagból álló korona Jel. 12, 1.
 • égitest. Hold és csillagok. 1964. Ûrkutatás 30 fill.
 • mûvészetben stilizált csillagok. 1943. Karácsony 4 fill.
 • címeralak
 • Dávid csillag
 • csillagszóró. 1995. Karácsony 14,-Ft
 • köpenyen. 1992. Szent Margit 15,-Ft

csillagképek
Már ötezer évvel ezelõtt képekbe rendezték a csillagokat. Ebbõl 12 a Zodiákus, 26 az északi és 50 a déli félgömbön látható. Az északi félgömb csillagképei a jelentõsebbek. Legtöbbjük a mondavilágba került. A négy legnagyobb északi csillagkép kígyószerû.

 • Az elsõ a horizont vonalán a Cethal (Cetus) a Vízöntõ csillagkép alatt. Ötezer évvel ezelõtt a két csillagkép együtt jelképezett bõ vizû, termékeny árterû folyókat, mint a Tigris, Eufrátesz, Nílus.
 • Kígyóhordozó a Skorpió csillagjegy felett. Az egészségügyi kígyóábrázolás eredete. Fáklyára tekeredõ kígyó. 1961. Vöröskereszt 4,-Ft.
  A bibliai csillagászat figyelt fel két evangéliumi szövegre:
  "Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok." Lk. 10,19.

  "Kígyókat vehetnek kezükbe." Mk. 16,18.
 • Vízikígyó (Hydra) az õszi napéjegyenlõség pontját köti össze a nyári napforduló vonalával. Farkas, Kentaur, Vízikígyó, holló 1973. Vénusz blokk szegély
  1986 A Halley üstökös és ASZTRON szonda. Alól Vízikígyó, felette Holló és Serleg (Crater), ezek felett a Szûz a kalásszal és az oroszlán.
 • Sárkány (Draco) Az Északi Sarkcsillagot köti össze az ekliptika pólusával.
 • Sas a Nyilas csillagkép felett. Szent János evangélista szimbóluma. Gyakori címer jelvény.
 • Pegazus a Halak csillagkép felett.
  1940. Mûvészet 20+20 fill;1959. Schiller 60 fill.
  Árnykép. Pegazusba átmenõ zongora 2011 Liszt blokk.
 • Brazilia zászlaján a címerben, a déli félgömb csillagképei. Közepükön a  Dél Csillaga csillagkép.
  Labdarugó VB. 1962. 3,- Ft; 1978. 2,- Ft; 1982. 6,- Ft;
  1990. blokkszegély.

A csillagképek különbözõ Galaxisokhoz tartoznak. Ezeket Tejutaknak is nevezik. A magyar mondavilágban a neve "Hadak útja", mivel hogy a Hadak útja a Nyilas csillagképnél keresztezi a Zodiákust. Innen ered a "Csaba királyfi csillagösvényen" rege.
1940 Erdély 10+50 fillér
; Repülõ Alap 1942 12+12 fill.

Csíki medence
Ábrahám és Izsák hímzésen. Népmûvészet 1994. 11,-Ft. 1996. 16,-Ft.

Csíkmenaság
Angyali üdvözlet
oltárkép (1543) a Szeplõtelen Fogantatás templomból 1983. Karácsony 2,- Ft.

csoda
héber mofet. Arra utaló cselekedet, ami Isten szavát megerõsíti. ÚSZ. a hit bizonyítéka, eredménye, és a görög ergon (mû), dinamisz (erõ), szemeion (jel) szavakkal jellemzi.

Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805), költõ.
szobra, aprómotívum,1938. Debrecen 20 fillér
Izsó Miklós alkotása 1973. 2,- Ft
arckép, név, aláírás, 1955. Költõk 60 fillér.

Csongrád
Szõlõskertek között Lourdi Szûz Kápolna; oldalai üvegezettek. Mellette I. Orbán pápa szobra, mitrával, ornátusban, jobbját áldásra emeli, baljában püspökbotot tart.
2005. Borvidékek 140,-Ft.

Csonka János
feltaláló, kereszténszocialista.
neve és autó, 1970. 4,- Ft; 1975. 5,- Ft; 1997. Bélyegnap; 27.- Ft.
Csonka János felirat 2005. Postaautó 50,- Ft.
Csonka-féle csomagszállító 2013 EURÓPA 235.- Ft.

csont

 • ÓSZ. A lelki megrázkódtatások a csontra is kihatnak. "...minden csontom remeg..." Jer. 23,9.
  Csontkéz 1975. Környezetvédelem 60 fill./ 6,-Ft.
  Csontbetegség 1977. Rheumatológia 1,-Ft.
 • ÚSZ. A Jézussal felfeszített latroknak megtörték a lábszárcsontjait, Jn. 19,36.
  Keresztrefeszítés, 1994. Húsvét 12,- Ft;

Csontváry Kosztka Tivadar (1853 -1919)
festõ, múzeuma Pécsett.
Csontváry szobor, Kerényi György alkotása 2010 Pécs belföld.
önarckép, 1967. Festmény 5,- Ft.; festményei, 1973. sor és blokk.
A Magyar Nemzeti Galéria (Budapest, Királyi palota) hat festményét õrzi.

Csurgó
Tóth Imre, Amerigo Toth: Csurgói Madonna,
1981. Karácsony 2,- Ft.

Csempeszkopács
Mûemlékvédelem
1972. 3,- Ft
csengõ
Szkíta csörgõ
1977. Bélyegnap 2,- Ft

1925. Sport 1000 K
1939. I.Pax-Ting 20 fill.
cserkészet

Csesznek
1960. Várak 3,- Ft
csiga
1969 Földtani Intézet 2,- Ft

1964. Ûrkutatás 30 fill.
1943. Karácsony 4 fill.
1995. Karácsony 14,-Ft
1992. Szent Margit 15,-Ft
csillag

1940 Erdély 10+50 fillér
Repülõ Alap
1942 12+12 fillér
1961. Vöröskereszt 4,-Ft
1940. Mûvészet 20+20 fill.
csillagképekCsíki medence
1996. Népmûvészet16,-Ft
Csíkmenaság
1983. Karácsony 2,-Ft

Csokonai
1955. költõk 60 fillér
Csongrád
2005. Borvidékek 140,-Ft

Csonka János
2005.Postaautó 50,- Ft
csont
Környezetvédelem
1975.  60 fill.
Zsolnai 2010
1967. Festmények 5,- Ft
2010. Belföld ív
Csontváry

Csurgó
1981. Karácsony 2,- Ft